Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsøksdyr - endring av format

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/11/EU av 20. desember 2013 som korrigerer vedlegg II til gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU som etablerer et felles format for innsendelse av informasjon i henhold til parlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU om beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål

Commission Implementing Decision of 20 December 2013 correcting Annex II to Implementing Decision 2012/707/EU establishing a common format for the submission of the information pursuant to Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council on the protection of animals used for scientific purposes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.05.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne beslutningen er en korreksjon av en tidligere beslutning  - 2012/707/EU - om et felles format for innsending av informasjon til Kommisjonen om implementering av direktiv 2010/63/EU (forsøksdyrdirektivet). Formatet skal sikre at Kommisjonen får inn data som er sammenlignbare landene imellom. Beslutningen gjelder forsøksdyrdirektivets artikkel 54 "Reporting". Korreksjonen gjelder vedlegget til beslutningen, der det har oppstått noen feil i skjemaoppsettet. Feilene er rettet, og det er gjort noen mindre layout-messige endringer.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser da endringene er små og kun av teknisk og layoutmessig art.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten implementeres i norsk rett ved at korreksjonene blir utført i instruks for forsøksdyrforvaltningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Det er, til selve basisrettsakten, parlaments- og rådsdirektiv nr. 2010/63/EU om beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål, tatt forbehold om at Stortinget gir sitt samtykke ihht. EØS-avtalens artikkel 103

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/11/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/63/EU
Celexnr.: 32014D0011

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.01.2014
Frist returnering standardskjema: 28.02.2014
Dato returnert standardskjema: 13.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 150/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen