Teknisk standard om definisjon av medarbeidere med arbeidsoppgaver som har vesentlig påvirkning på institusjonens risikoprofil

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 604/2014 av 4. mars 2014 som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU hva gjelder regulatoriske tekniske standarder som fastsetter kvalitative og passende kvantitative kriterier for å identifisere personalkategorier hvis yrkesutøvelse har vesentlig innflytelse på en institusjons risikoprofil

Commission Delegated Regulation (EU) No 604/2014 of 4 March 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards with respect to qualitative and appropriate quantitative criteria to identify categories of staff whose professional activities have a material impact on an institution's risk profile

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonsdelegert forordning ble publisert i Official Journal 6. juni 2014, og trådte i kraft 20 dager senere.

Den tekniske standarden fastsetter kvalitative og kvantitative kriterier som skal anvendes for å definere kategorier av ansatte med arbeidsoppgaver som har vesentlig påvirkning på institusjonens risikoprofil. I samsvar med artikkel 92(1) i CRD IV, gjelder kriteriene på konsern, morselskap og datterselskapsnivå, inklusive institusjoner som er etablert i finansielle offshore-sentere.
Ifølge den tekniske standarden skal en ansatt vurderes å ha vesentlig påvirkning på institusjonens risikoprofil dersom et eller flere av kriteriene i de kvantitative eller kvalitative reglene er oppfylt.

De kvalitative reglene inneholder kriterier basert på stilling og beslutningsfullmakter, lederansvar for ansatte, og er utformet for å identifisere medlemmer av ledergrupper eller andre ledere, risikotakere og ansatte i kontrollfunksjoner.

De kvantitative reglene fastsetter terskler for total godtgjørelse i absolutte og relative termer. Ansatte med total godtgjørelse som overstiger disse tersklene kan bli klassifisert i kategorien av medarbeidere som har vesentlig påvirkning på institusjonens risikoprofil, under nærmere bestemte forutsetninger. I tillegg inneholder de kvantitative reglene terskler som skal anvendes for å vurdere om ansatte, med total godtgjørelse på nivå med ledende ansatte eller risikotakere, skal defineres som risikotakere. Under nærmere bestemte forutsetninger kan også disse unntas fra reglene.

Vurdering

Standarden antas å være EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)1332
Rettsaktnr.: 604/2014
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2013/36/EU, Forordning 575/2013
Celexnr.: 32014R0604

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.06.2014
Frist returnering standardskjema: 23.07.2014
Dato returnert standardskjema: 23.06.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen