Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til CRD IV om definisjon av medarbeidere med arbeidsoppgaver som har vesentlig påvirkning på institusjonens risikoprofil

Delegert kommisjonsforordning (EU) 604/2014 av 4. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier for å identifisere personalkategorier hvis yrkesutøvelse har vesentlig innflytelse på en institusjons risikoprofil

Commission Delegated Regulation (EU) No 604/2014 of 4 March 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards with respect to qualitative and appropriate quantitative criteria to identify categories of staff whose professional activities have a material impact on an institution's risk profile

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen fastsetter kvalitative og kvantitative kriterier som skal anvendes for å definere kategorier av ansatte med arbeidsoppgaver som har vesentlig påvirkning på institusjonens risikoprofil. I samsvar med artikkel 92(1) i CRD IV, gjelder kriteriene på konsern-, morselskap- og datterselskapsnivå, inklusive institusjoner som er etablert i finansielle offshore-sentere. Ifølge forordningen skal en ansatt vurderes å ha vesentlig påvirkning på institusjonens risikoprofil dersom et eller flere av kriteriene i de kvantitative eller kvalitative reglene er oppfylt.

De kvalitative reglene inneholder kriterier basert på stilling, beslutningsfullmakter og lederansvar for ansatte, og er utformet for å identifisere medlemmer av ledergrupper eller andre ledere, risikotakere og ansatte i kontrollfunksjoner.

De kvantitative reglene fastsetter terskler for total godtgjørelse i absolutte og relative termer. Ansatte med total godtgjørelse som overstiger disse tersklene kan bli klassifisert i kategorien av medarbeidere som har vesentlig påvirkning på institusjonens risikoprofil, under nærmere bestemte forutsetninger. I tillegg inneholder de kvantitative reglene terskler som skal anvendes for å vurdere om ansatte, med total godtgjørelse på nivå med ledende ansatte eller risikotakere, skal defineres som risikotakere. Under nærmere bestemte forutsetninger kan også disse unntas fra reglene.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere. 

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)1332
Rettsaktnr.: 604/2014
Basis rettsaktnr.: 2013/36/EU
Celexnr.: 32014R0604

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.06.2014
Frist returnering standardskjema: 23.07.2014
Dato returnert standardskjema: 23.06.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen