Tiltak vs afrikansk svinepest, Litauen

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2014/93/EU av 14. februar 2014 om visse beskyttelsestiltak ved afrikansk svinepest i Litauen (meddelt under nummer C(2014) 1006)

Commision implementing decision 2014/93/EU of 14 February 2014 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Lithuania

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.05.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

 Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Rådsdirektiv 2002/60/EF setter minimumskrav innad i unionen for kontroll av sykdommen. Litauen har informert kommisjonen om funn av afrikansk svinepestvirus på to villsvinkadaver. I henhold til art 15 i rådsdirektiv 2002/60/EF har Litauen etablert en sone hvor tiltakene som beskrives i art 15 og 16 gjennomføres. For å unngå handelshindringer vil Kommisjonen at Litauen og medlemslandene i fellesskap kommer fram til en liste over infiserte områder i Litauen og hvor lenge slik regionalisering skal vare. Forordningen lister de områder som skal omfattes av den infiserte sonen; dette er områder på grensen til Hviterussland og omfatter funnstedet av viruset. Listeføringen er gyldig til 30 april 2014. Videre påpekes det at vedtaket kun retter seg mot Litauen.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten retter seg kun mot Litauen og medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ingen endring av norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten retter seg kun mot Litauen og medfører ikke endring av norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/93/EU
Celexnr.: 32014D0093

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker