Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vegpakken - transportdokumenter iht 1073/2009

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 361/2014 av 9. april om gjennomføringsbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 om transportdokumenter vedrørende internasjonal persontransport med buss og om opphevelse av Kommisjonsforordning (EF) nr. 2121/98

Commission Regulation (EU) No 361/2014 laying down detailed rules for the application of Regulation (EC) No 1073/2009 as regards documents for the international carriage of passengers by coach and bus and repealing Commission Regulation (EC) No 2121/98

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Kommisjonsforordning (EU) 361/2014 trådte i kraft i EU den 30. april 2014. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning 361/2014 om gjennomføringsbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 om transportdokumenter vedrørende internasjonal persontransport med buss og om opphevelse av Kommisjonsforordning (EF) nr. 2121/98 er hjemlet i forordning (EU) 1073/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for adgang til det internasjonale markedet for transport med turvogn og buss om endring av forordning (EF) nr. 561/2006.Forordning 1073/2009 er en del av den såkalte vegpakken som ble vedtatt i EU desember 2010, og innlemmet i EØS-avtalen 16. mai 2014. Vegpakken konsoliderer reglene om yrkes- og markedsadgang for vegtransport. Det vises til EØS-notat "Vegpakkeforslaget - adgang til yrket", " Vegpakkeforslaget - markedsadgang for godstransport" og "Vegpakkeforslaget - markedsadgang for persontransport".

Kommisjonsforordning 361/2014 fastsetter nærmere regler og maler for hvilke kontrolldokumenter, tillatelser og attester som skal brukes ved internasjonal persontransport med turvogn eller buss etter forordning 1073/2009. Kontrolldokumentet er det dokumentet som skal vises fram ved internasjonal turbusstransport og midlertidig kabotasje. I tillegg inneholder forordningen mal for søknadsskjema for internasjonal rutetransport og mal for tillatelse for internasjonal rutetransport, samt mal for attest ved persontransport for egen regning mellom medlemsstatene. I tillegg er det bestemmelser om rapportering av statistiske opplysninger, samt overgangsordninger knyttet til bruk av kontrolldokumenter, tillatelser og attester etter gammel forordning 2121/98. I all hovedsak inneholder kommisjonsforordning 361/2014 de samme bestemmelser som den opphevede kommisjonsforordningen 2121/98.

Merknader

Kommisjonsforordning (EF) nr. 361/2014 kan gjennomføres i norsk rett ved forskrift. Rettsakten vil ikke medføre økonomiske og administrative konsekvenser for Norge utover det som følger av forordning (EF) nr. 1073/2009.

Forordningen vurderes å tilhøre Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.)

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordning nr. 361/2014  vil være inkludert i høringen om gjennomføringen av vegpakken i norsk rett.

Vurdering

Forordningen innebærer ikke materielle endringer av betydning.

Da tidligere forordning 2121/98 ble en del av EØS-avtalen ble det utarbeidet tilpasningstekst. Tilpasningene går i hovedsak ut på å tilføye EFTA-landene i vedleggene til forordningen der alle EU-landene er opplistet,  samt at dokumenter som er utstedt i EFTA-land og EU-land skal gjensidig godkjennes. I tillegg er det i vedlegg II til forordningen tatt ut en henvisning til direktiv 77/288/EØF om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om omsetningsavgifter - det felles merverdiavgiftssystem art. 21 1.ledd bokstav a), (som er erstattet i nytt direktiv 2006/112/EF art. 48 jf art. 193 og 194) . Dette er gjort fordi man ikke anser denne forordningen å være EØS-relevant. De overnevnte tilpasningene bør videreføres når forordning 361/20104 trer i kraft, da innholdet i hovedsak er det samme som i forordning 2121/98. Det antas at en videreføring av tilpasningene vil være uproblematisk.

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 361/2014
Basis rettsaktnr.: 1073/2009
Celexnr.: 32014R0361

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.04.2014
Frist returnering standardskjema: 22.05.2014
Dato returnert standardskjema: 26.06.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen