Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) nr. 175/2014 av 25. februar 2014 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse...

Commission Regulation (EU) No 175/2014 of 25 February 2014 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.03.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Europakommisjonens utkast til forordning var oppe til votering på SCFCAH 4. oktober 2013 og ble vedtatt med et kvalifisert flertall. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 25. februar 2014 og publisert i Official Journal den 26. februar 2014 og trer i kraft i EU 20 dager etter dette.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler avslag av seks helsepåstander innmeldt etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) baseres på ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentligheten grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for helsepåstandene i denne rettsakten (forordning (EU) nr. 175/2014) er vurdert av EFSA. For alle seks helsepåstandene har EFSA funnet at det ikke er en årsakssammenheng mellom helsepåstandene og virkestoffet.

Følgende helsepåstander er avvist i rettsakten.

Virkestoff og EFSA nummer

Helsepåstand (fritt oversatt)

En kombinasjon av B. longum LA 101, L. helveticus LA 102, L. lactis LA 103 og S. thermophilus LA 104 (Q-2012-00588)

Forbedrer tarmvelvære

En kombinasjon av B. longum LA 101, L. helveticus LA 102, L. lactis LA 103 og S. thermophilus LA 104 (Q-2012-00589)

Regulerer passasjetiden i tarmkanalen

♀EFAX (Q-2012-00591)

♀EFAXbidrar til vedlikehold av en normal mentrasjonssyklus

Slendesta®-potetekstrakt (Q-2012-00704)

Slendesta®-potetekstrakt bidrar til vekttap blant overvektige personer

Monurelle® (Q-2012-00737)

Proanthocyanidiner fra Monurelle® kan forbedre forsvaret mot bakterielle patogener i nedre urinveier

Vichy Catalan, naturlig mineralvann tilsatt kullsyre (Q-2012-00872)

Vichy Catalan, naturlig mineralvann tilsatt kullsyre med et høyt innhold av mineralsalter bidrar til å redusere stigningen i konsentrasjonen av triglyserider i blodet under fordøyelsen

Helsepåstanden om "Slendesta-potetekstrakt" er ikke omfattet av overgangsperioden som står nevnt i artikkel 28(6)(b) i påstandsforordningen, da søknaden ble innsendt etter 19. januar 2008. De øvrige helsepåstandene som er avvist i forordning (EU) nr. 175/2014 er omfattet av overgangsordningen, som er nevnt i artikkel 28 i påstandsforordningen. Det vil si at disse helsepåstandene kan anvendes inntil 6 måneder etter ikrafttredelsen av gjeldende forordning (forordning (EU) nr. 175/2014). De seks avslåtte helsepåstandene er listet opp i EU-kommisjonens register over avslåtte helsepåstander.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Virksomhetene

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene og eventuelt ta disse ut av bruk innen seks måneder etter at forordning (EU) nr. 175/2014 har trådt i kraft. For den helsepåstanden hvor søknaden var levert etter 19. januar 2008 ("Slendesta-potetekstrakt") er det ingen overgangsperiode. Det er usikkert om helsepåstandene som rettsakten omfatter er i bruk i Norge i dag.

Forbrukerne

EFSAs vurdering av de enkelte søknadene gir forbrukerne større trygghet for at de påstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Europakommisjonens utkast til forordning var oppe til avstemning på SCFCAH 4. oktober 2013 og ingen medlemsland hadde kommentarer. Mattilsynet har ikke hatt kommentarer til saken.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 175/2014
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32014R0175

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.02.2014
Frist returnering standardskjema: 11.04.2014
Dato returnert standardskjema: 31.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 175/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.04.2014
Høringsfrist: 01.06.2014
Frist for gjennomføring: 26.09.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.11.2014

Lenker

Til toppen