Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid-zineb-pt21

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 92/2014 av 31. januar 2014 om godkjenning av zineb som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 21 ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 92/2014 of 31 January 2014 approving zineb as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 21 ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 31. januar 2014.  Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og i Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 528/2012 – biocidforordningen - erstattet fra 1. september 2013 biociddirektivet - 98/8/EF. Forordningen bygger på de samme prinsippene som var nedfelt i direktivet; en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet. Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen. Forordning (EU) nr. 92/2014 godkjenner zinebsom et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 21. Produkttype 21 omfatter grohemmende midler.

Siden vurderingen ikke omfattet nanomaterialer, skal godkjenninger heller ikke omfatte nanomaterialer.

Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Personer som bringer produkter som inneholder zineb i omsetning til ikke-profesjonelle brukere skal sikre at produktene leveres med hansker.

Godkjenning av produkter gis med følgende spesifikke betingelser:

For produkter som er godkjent til profesjonell bruk skal det fastsettes risikobegrensende tiltak, herunder bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr, slik at brukereksponeringen reduseres til et akseptabelt nivå.

Det skal fremgå av merkingen og eventuelle bruksanvisninger at barn skal holdes på avstand inntil behandlet overflate er tørr.

For godkjente produkter skal det fremgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablad at bruk, vedlikehold og reparasjon skal foregå innenfor et avgrenset område, på et hardt og ugjennomtrengelig underlag med oppsamling eller brukt på jord som skal være dekket av en tett presenning. Eventuell avrenning og avfall skal samles til gjenbruk eller destrueres.

For produkter som kan gi restkonsentrasjoner av stoffet i næringsmidler eller fôr, skal medlemsstatene undersøke om det er behov for å fastsette nye eller endrede maksimalgrenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005. Videre skal medlemsstatene treffe hensiktsmessige risikobegrensende tiltak for å sikre at gjeldende maksimalgrenseverdier ikke overskrides.

I tilfeller hvor en behandlet gjenstand er behandlet med, eller fortsatt inneholder det aktuelle stoffet, og hvor det er nødvendig på grunn av risiko for hudkontakt samt frigivelse av stoffet under normale bruksvilkår, skal den ansvarlige personen som bringer produktet i omsetning sikre at merkingen inneholder opplysninger om risiko for hudsensibilisering.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:

Hovedrettsakten - forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. 

Rettslige konsekvenser:

Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). EØS-komitéen besluttet å innlemme forordning (EU) nr. 528/2012 i EØS-avtalen 13.desember 2013. Det foreligger utkast til gjennomføringsforskrift for forordning (EU) nr. 528/2012. Gjennomføring av denne forordningen vil skje ved endringer i det aktuelle biocidregelverket.  

Økonomiske/administrative konsekvenser:

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring biocidregelverket. 

Gruppe 2:

Forordningen omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0092/2014
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32014R0092

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.02.2014
Frist returnering standardskjema: 17.03.2014
Dato returnert standardskjema: 19.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 05.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.11.2014

Lenker

Til toppen