Biocider

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 88/2014 av 31. januar 2014 om fastsettelse av en prosedyre for endring av vedlegg I til Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the making available on the market and use of biocidal products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.03.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordning (EU) nr. 88/2014 ble vedtatt 31. januar 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket i EU; herunder deltakelse i møter i Competent Authority (CA) og i Standing Committee on Biocidal Products. Norge bidrar også med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Norge har deltatt i arbeidet med utvikling av den nye forordningen for biocider (528/2012). Myndighetene er i kontakt med berørte parter.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 528/2012 – biocidforordningen – erstattet biociddirektivet (98/8/EF) fra 1. september 2013. Forordningen bygger på de samme prinsippene som var nedfelt i direktivet; en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet.  Artikkel 28 i forordning (EU) nr. 528/2012 fremsetter bestemmelser om endring av vedlegg I i denne forordningen. I punkt 5 i artikkel 28 fremgår at Kommisjonen kan vedta gjennomføringsforordninger vedrørende ytterligere presiseringer av de prosedyrer som skal følges i forbindelse med en endring i vedlegg I.

Vedlegg I i biocidforordningen gir liste over aktive stoffer (jf artikkel 25 mulighet for å bli omfattet av forenklet produktgodkjenningsprosedyre). Vedlegg I inneholder syv kategorier: Kategori 1, stoffer godkjent som tilsetningsstoffer i næringsmidler i hht forordning (EF) nr. 1333/2008. Kategori 2, stoffer oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH. Kategori 3, svake syrer. Kategori 4, Tradisjonelt anvendte stoffer av naturlig opprinnelse. Kategori 5, feromoner. Kategori 6, stoffer oppført i vedlegg I eller IA til direktiv 98/8/EF biociddirektivet og kategori 7 som omfatter andre stoffer.

Ved forordning (EU) nr. 88/2014 fastsettes det en prosedyre for endring av vedlegg I i biocidforordningen. Den aktuelle prosedyren omfatter datakrav med henblikk på oppføring av et aktivt stoff i vedlegg I til biocidforordningen og hvordan søknadene skal behandles. Forordningens vedlegg, avsnitt A, omfatter data med henblikk på oppføring i kategoriene 1, 2, 3, 4 eller 5. Avsnitt B omfatter data med henblikk på oppføring i kategori 6.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:

Hovedrettsakten - forordning (EU) nr. 528/2012 - er hjemlet i traktatens artikkel 114. 

Rettslige konsekvenser:

Biociddirektiv 98/8/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 32/2003. Biociddirektivet er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). EØS-komitéen besluttet å innlemme forordning (EU) nr. 528/2012 i EØS-avtalen 13. desember 2013. En gjennomføring av biocidforordningen vil skje ved en ny biocidforskrift. Utkast til gjennomføringsforskrift foreligger. Gjennomføring av forordning (EU) nr. 88/2014 vil skje ved endringer i det aktuelle biocidregelverket. 

Administrative/økonomiske konsekvenser:

Gjennomføring av forordning (EU) nr. 88/2014 anses ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift. 

Gruppe 2:

Forordningen er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter og informasjon om kommende, nytt regelverk legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Det er sentralt at Norge får et tilsvarende oppdatert regelverk på området. Det er særlig viktig for berørt norsk industri å få tilsvarende rammebetingelser som EU-statene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0088/2014
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32014R0088

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.02.2014
Frist returnering standardskjema: 17.03.2014
Dato returnert standardskjema: 03.04.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 05.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.11.2014

Lenker