EUs 2030-rammeverk for klima- og energi

EUs politikkrammeverk for klima og energi for perioden 2020 til 2030

A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.03.2014

Spesialutvalg: Miljø og Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet / Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Europakommisjonen la 22. januar 2014 fram forslag til nytt klima- og energirammeverk for perioden fra 2020 til 2030. Det ble samtidig lagt fram en konsekvensutredning og en rapport om energipriser og -kostnader. Europakommisjonen la 23. juli 2014 fram en melding om energieffektivisering. Første del av arbeidet med nytt rammeverk var Grønnboken om klima og energi for 2030, som ble lagt fram i mars 2013. Deretter fulgte en bred debatt om EUs energi-, industri-, og klimapolitikk. Forslaget til nytt klima- og energirammeverk ble drøftet på møtet i Det europeiske råd 20.-21. mars 2014. Endelig vedtak ble fattet på møtet i Det europeiske råd 24. oktober 2014.

Sammendrag av innhold

Det europeiske råd vedtok i oktober 2014, basert på melding om rammeverket fra EU-kommisjonen, et bindende mål for reduksjoner i klimagassutslipp på minst 40 prosent (sammenliknet med 1990-nivå), hvor alle utslippskutt skal gjennomføres i EU uten bruk av internasjonale kreditter. Dette er i tråd med veikartet som peker mot 80-95 prosent utslippskutt i 2050. Målet om utslippsreduksjon på minst 40% skal oppnås ved en samlet reduksjon i EUs kvotesystem på 43% sammenlignet med 2005-nivå, mens ikke-kvotepliktig sektor skal redusere utslippene med 30% sammenlignet med 2005-nivå. I kvotesystemet skal den faste årlige reduksjonen i kvotemengden økes til 2,2 prosent fra 2021, mot dagens 1,74 prosent som gjelder frem til 2020. Rådet vedtok også at det skal etableres en markedsstabiliserende reserve i kvotemarkedet med virkning fra 2021.  Involverte komiteer i Europaparlamentet vil drøfte framlegget fram til slutten av februar 2015 og deretter innlede forhandlinger med Rådet med sikte på vedtak før sommeren 2015. En beslutning om landenes fordeling av utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor forventes også i 2015.

Det innføres et bindende 2030-mål om minst 27 prosent fornybar energi  og et indikativt mål om minst 27 prosent energieffektivisering. Målene skal gjelde på EU-nivå og ikke fordeles på hvert enkelt medlemsland. Energimålene skal sikres med et nytt styringssystem som kommisjonen forventes å utforme i tiden som kommer. I tillegg ble det fastsatt en ambisjon om 15 prosent overføringskapasitet for elektrisitet mellom land (målt i forhold til installert produksjonskapasitet).  

Sakkyndige instansers merknader

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) har delt ansvar for rammeverket for klima- og energipolitikk. Det ble orientert om forslaget til nytt klima- og energirammeverk på Spesialutvalget for miljø den 4. februar 2014, det har også blitt orientert om forslaget i Spesialutvalget for energi. I tillegg har det blitt det orientert i henholdsvis OEDs EØS-kontaktutvalg og KLDs EØS-referansegruppe. Norge sendte innspill til EUs 2030-rammeverk for klima og energi den 19. desember 2013. http://www.regjeringen.no/pages/38589939/brev_kommisjonen131219.pdf. Et nytt innspill ble sendt 19. mars 2014: http://www.regjeringen.no/pages/38657236/VanRompuy.pdf

Norges siste innspill ble overlevert i forbindelse med EUs energirådsmøte i Milano 6. oktober 2014: http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Protokoll/141006-posisjonspapir-EU-klima-energi.pdf

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2014)15
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker