Sikkerhetsmetode for risikovurdering

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013 om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering og opphevelse av forordning (EF) nr. 352/2009 ...

Commission Implementing regulation (EU) No 402/2013 on common safety methods for risk evaluation and assessment and repealing regulation (EC) No 352/2009 ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.03.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.04.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Forordningen ble publisert i Official Journal 3. mai 2013, og får anvendelse i medlemslandene fra 21. mai 2015.

Forordningen ble tatt inn i EØs-avtalen 24. oktober 2014 ved EØS-komiteens beslutning 282/2014. Statens jernbanetilsyn fastsatte forskrift som gjør forordningen til norsk rett 27. oktober 2014.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013 av 30. april 2013 om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering og oppheving av forordning (EF) nr. 352/2009 ble publisert i Official journal 3. mai 2013. Forordningen er hjemlet i sikkerhetsdirektivet (2004/49/EF). Forordningen retter seg mot jernbanevirksomheter og enheter med ansvar for vedlikehold og skal gi virksomhetene felles retningslinjer ifm vesentlige tekniske, driftsmessige eller organisatoriske endringer av betydning for sikkerheten.

Formålet er å sikre at det opprettholdes et høyt sikkerhetsnivå på jernbanen i Europa. Forordningen vil lette markedsadgangen til jernbanetjenester gjennom harmonisering av risikostyringsprosessene som benyttes til å vurdere endringers innvirkning på sikkerhetsnivåene og oppfyllelse av sikkerhetskravene, utveksling av sikkerhetsrelevante opplysninger mellom aktørene i jernbanesektoren på tvers av landegrensene mv.

De vesentligste materielle endringene i forhold til gjeldende forordning er kravet om "godkjenning" av assesserende enhet. Hovedregelen er at assesserende enhet skal være akkreditert av et akkrediteringsorgan. Det åpnes også for at en medlemsstat kan velge at et "anerkjennelsesorgan" skal kunne "godkjenne" assesserende enhet ("recognition") i henhold til artikkel 9. Også en nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSA) skal kunne være assesserende enhet (artikkel 7). Dette forutsetter at medlemsstaten anerkjenner NSA særskilt som assesserende enhet. NSA må da oppfylle kravene til uavhengighet, og assessorfunksjonen må holdes adskilt fra NSAs øvrige funksjoner. Når en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne (TSI) krever bruk av den felles sikkerhetsmetoden kan teknisk kontrollorgan også gis oppgaven som assesserende enhet av initiativtakeren, se artikkel 6 nr. 4 annet ledd.

Assesserende enhet må i alle tilfeller oppfylle kriteriene i vedlegg II til forordningen. Infrastrukturforvaltere med sikkerhetsgodkjenning og jernbaneforetak med sikkerhetssertifikat kan være assesserende enhet, og får sin "godkjenning" gjennom sikkerhetsgodkjenning/sikkerhetssertifikat.

Videre er det i rettsakten satt ytterligere krav til hva som skal inn i assesserende enhets sikkerhetsvurderingsrapport (artikkel 15 og vedlegg III). En rapport skal inneholde beskrivelse av assesserende enhet, plan for vurdering, omfang/avgrensning, resultat av vurderingen, herunder avdekte avvik, samt en konklusjon.

Den som har tatt initiativ til endringen er ansvarlig for å behandle konklusjonene fra rapporten og dersom man er uenig med assesserende enhet skal dette forklares og dokumenteres. Initiativtaker skal avgi en skriftlig erklæring på grunnlag av forordningen og assesserende enhets sikkerhetsvurderingsrapport om at alle identifiserte farer og risiko ved disse er holdt på et akseptabelt nivå (artikkel 16). Erklæringen skal aksepteres av NSA ifm ibruktaking av strukturelle delsystemer og kjøretøy i visse tilfeller, jf. artikkel 2 pkt.3 b). Assesserende enhet skal oppfylle kravene til ISO/IEC 17020:2012 Generelle krav til drift av ulike typer organer som utfører inspeksjoner og være akkreditert eller anerkjent for sin kompetanse og evne til å vurdere de elementene de tar på seg å vurdere.

De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal i de årlige sikkerhetsrapportene til ERA rapportere om erfaringer med anvendelsen av forordningen.

Forordningen får anvendelse fra 21. mai 2015. Samtidig oppheves forordning (EF) nr. 352/2009.

Merknader

Norge har som hovedløsning valgt en akkrediteringsordning for assesserende enheter. For infrastrukturforvaltere med sikkerhetsgodkjenning og jernbaneforetak med sikkerhetssertifikat kan en intern assesserende enhet få sin godkjenning av Statens jernbanetilsyn gjennom sikkerhetsgodkjenning/sikkerhetssertifikat.

Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift med hjemmel i jernbaneloven og jernbaneforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En akkrediteringsordning antas å innebære økte kostnader for det private. Kravet til bruk av assesserende enhet inntrer imidlertid bare for vesentlige endringer ifm tekniske, driftsmessige eller organisatoriske endringer av betydning for sikkerheten. Og det er opp til initiativtakeren selv å vurdere om endringen er vesentlig. Kostnadene må imidlertid anses å være marginale om en ser an til kostnadene for et helt prosjekt.

Norsk Akkreditering (NA) vil ha utgifter ut over det som dekkes av gebyrforskriften for NA.

Virksomheter som har sikkerhetsgodkjenning/sikkerhetssertifikat kan ha en intern assesserende enhet som godkjennes av Statens jernbanetilsyn. Kostnadene for denne type godkjenning antas å være liten.

Sakkyndige instansers merknader

Statens jernbanetilsyn har hatt utkast til gjennomføringsforskrift på høring. Det kom ikke inn merknader av betydning for innholdet i forskriften.

Vurdering

Forordningen er et viktig bidrag til å opprettholde sikkerheten på jernbanen, gjennom at det stilles krav om at arbeidet som utføres av assesserende enhet er av en viss kvalitet. Kost-nytteverdien av å gjennomføre forordningen må derfor antas å være positiv.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge, og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 27. oktober 2014 nr. 1344 om en felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 402/2013
Basis rettsaktnr.: 2004/49/EF
Celexnr.: 32013R0402

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.02.2014
Frist returnering standardskjema: 03.04.2014
Dato returnert standardskjema: 04.04.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 232/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.06.2014
Høringsfrist: 15.09.2014
Frist for gjennomføring: 27.10.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.11.2014

Lenker