Tilbakeleveringsdirektivet for kulturgjenstander

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/60/EU av 15. mai 2014 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra en medlemsstats område og om endring av forordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbeid i informasjonssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen")

Directive 2014/60/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the Return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2014

Spesialutvalg: Kultur

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kulturdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVIII. Kulturgjenstander

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Direktivforslaget var oppe til førstegangsbehandling i Rådet 26.11.2013 og i Parlamentet 21. 01.2014, Forslaget ble vedtatt i Europaparlamentet 16.04.2014.http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-430_en.htm og i Rådet 15.05.2014.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/60/EU om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra en medlemsstats område er en omarbeidelse av Rådsdirektiv 93/7/EØF om tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander. Det ble utarbeidet fire rapporter om gjennomføringen av direktivet (2000, 2005, 2009 og 2013), hvorav de siste konkluderte med at rådsdirektiv 93/7/EØF ikke var tilstrekkelig effektivt og burde revideres.

EU-kommisjonen la 30. mai 2013 fram forslag til en omarbeidet versjon av det opprinnelige EU-direktivet av 1993 (endret ved direktivene 96/100/EEC og 2001/38/EEC). Kommisjonens forslag var oppe til førstegangsbehandling i Rådet 26. november 2013 og i Parlamentet 21.01.2014. Direktivforslaget ble endelig vedtatt i Rådet 15. mai 2014 og publisert i EU-tidende 28.05.2014.

Det nye direktivet 2014/60/EU har til formål å gjøre det mulig for medlemsstatene å få tilbakeført ulovlig utførte kulturgjenstander som er klassifisert som nasjonale kulturskatter, samtidig som det legges opp til en forenkling av regelverket, og at det innføres et kommunikasjonssystem for varsling, søk og tilbakeføring som skal lette kontakt med andre lands myndigheter. Hensikten er å forene prinsippet om fri flyt av kulturgjenstander med nødvendigheten av effektiv beskyttelse av nasjonale kulturskatter. Det nye direktivet vil innebære at direktivene 93/7/EØF, 96/100/EF og 2001/38/EF opphører å gjelde. EU-direktiv 2014/60/EU legger opp til en utvidelse av direktivets virkeområde når det gjelder hvilke kriterier som legges til grunn for å klassifisere en gjenstand som en kulturgjenstand av nasjonal verdi, forlenge tidsfristene for å kunne framsette krav om tilbakelevering, samt lette det administrative samarbeidet innen EU, bl.a. gjennom anvendelse av IMI – et system for kommunikasjon og informasjon for indre-marked-saker i EU. Medlemsstatene vil etter det nye direktivet ikke lenger være bundet av kategorispesifikasjonene i tidligere direktiv, men står fritt til å avgjøre i sine nasjonale regelverk hvilke gjenstander som skal kunne klassifiseres som ”nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi” (jf. pkt. 10). I hht. pkt 9 er det ”ønskelig” at medlemsstatene innfører en ordning som sikrer at det er lavere risiko forbundet med ulovlig utførsel til et land innenfor EU enn til et land utenfor fellesskapet.  Det nye direktivet inneholder felles kriterier for tolkning av ”god tro” og ”tilbørlig aktsomhet”, som bygger på artiklene 4.4 og 6.2 i Unidroit-konvensjonen.

Det legges opp til rapportering om gjennomføring/evaluering av direktivet hvert 5. år.

Det nye direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett i EUs medlemsland innen 18. desember 2015.


Merknader

Direktivet er hjemlet i artikkel 114 i EU-traktaten relatert til det indre marked. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994 (direktiv 93/7/EØF). Direktivet er siden endret to ganger (jf. direktiv 96/100/EF og direktiv 2001/38/EF). Forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander trådte i kraft i 2002, og har siden blitt endret i 2002 og 2007 (hjemlet i Kulturminneloven § 23f og med henvisning til EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXVIII nr. 1).  Inkorporert i den norske forskriften, samt i Kulturminneloven, er også UNESCOs 1970-konvensjon om bekjempelse av ulovlig handel med kulturgjenstander og Unidroit-konvensjonen av 1995 om tilbakelevering.

Direktivet vil kreve tilpasning av norsk regelverk, men det vurderes ikke å gripe vesentlig inn i norske myndigheters handlefrihet. I tillegg til nødvendige tilpasninger i forskrift om tilbakelevering av kulturgjenstander, kan det eventuelt bli aktuelt med endring av forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander.

Det påregnes å tilkomme mindre administrative kostnader ifm innføring av IMI-kommunikasjonssystemet i kulturforvaltningen.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivforslaget og det foreløpige posisjonsnotatet har vært vurdert i Spesialutvalget for kultur, der berørte departementer deltok gjennom skriftlig prosedyre. Departementsbehandlingen inkluderte også Justisdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Kulturdepartementet har vurdert direktiv 2014/60/EU som relevant og akseptabelt.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel for norske myndigheter.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2013)311
Rettsaktnr.: 2014/60/EU
Basis rettsaktnr.: 93/7/EØF
Celexnr.: 32014L0060

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2014
Frist returnering standardskjema: 16.06.2014
Dato returnert standardskjema: 24.06.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2015
Høringsfrist: 15.09.2015
Frist for gjennomføring: 18.06.2016

Lenker