1114/2014 - Endring av trikinforordningen

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1114/2014 av 21. oktober 2014 som endrer forordning (EF) nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt

Commission implementing regulation (EU) No 1114/2014 of 21 October 2014 amending Regulation (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer trikinforordningen i animaliekontrollforskriften (forordning (EF) nr. 2075/2005). Den fastsetter blant annet regler for trikinprøvetaking av skrotter fra mottagelige dyrearter, kriterier for å bestemme besetningens trikinstatus og vilkår ved import av kjøtt fra tredjeland, og hvilke metoder som er godkjent for trikinprøveanalyse. Rettsakten er et resultat av moderniseringen i EU/EØS-regelverket som omhandler trikiner. Her oppdateres de rettsaktene som inneholder helse- og veterinærsertifikater som skal brukes ved import av dyr og kjøtt fra tredjeland som er mottakelige for trikiner og ved handel av dyr mellom land i EU/EØS. Rettsakten kompletterer veterinærsertifikatet med informasjon om dyrenes trikinstatus og helsesertifikatet med resultatet av trikinprøver som blitt tatt i tredjeland før eksport. Denne informasjonen er relevant for blant annet 3 instanser:

-tilsynet, slik at de vet hvilke dyr som det skal tas prøve av ved slakting,

-driftsansvarlig for mottakende besetning, slik at besetningens trikinstatus ikke trues og

-det EU/EØS land som importerer kjøttprodukter fra tamsvin fra tredjeland, slik at man sikrer trikinfrie produkter til forbrukerne.

I tillegg stiller rettsakten krav om at de tredjeland som velger å benytte seg av muligheten til redusert trikinprøvetaking av tamsvin, må informere Kommisjonen om dette og være oppført på listen i den aktuelle rettsakten som inneholder det sertifikat som skal brukes ved import av kjøttprodukter og levende tamsvin til EU/EØS, slik at mottakerland får informasjon om at de benyttet seg av redusert trikinprøvetaking.

Rettsakten gjør også følgende endringer: På bakgrunn av at regelverket åpner for endring av trikinprøvetaking for tamsvin, kan avls- og produksjonsdyr med trikinfri status ikke losses på en oppstallingssentral hvis ikke de andre dyrene på oppstallingssentralen har lik trikinstatus. Dette for å hindre at dyr smittes av trikiner på vei til ny besetning. I tillegg gis hest samme unntak som i dag gjelder for tamsvin, når det gjelder å tillate at skrotter kan deles opp i 6 deler før trikinprøvesvarene foreligger. Dette kan kun skje når særskilte krav er oppfylt. Bakgrunnen for at man velger å inkludere hest er ønske om å lette driften av slakteriet eller tilhørende oppskjæringsanlegg.

Som følge av at "The EU Reference Laboratory for parasites" anbefalte Kommisjonen å avklare definisjonen av «ekvivalente metoder for påvisning av trikiner» i kjøtt fra tamsvin, har laboratoriet nå validert en ny metode. Rettsakten innfører at denne kan brukes ekvivalent til eksisterende metode, for påvisning av trikiner i kjøtt fra tamsvin.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 22.desember 2008 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å gi administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen, privatpersoner eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Bestemmelsen om at besetninger med trikinfri status ikke får losses på en oppstallingssentral, hvis ikke de andre dyrene på sentralen kommer fra en besetning med trikinfri status, er ikke aktuelt i Norge da dyr ikke losses på slike sentraler under veis til en ny besetning her i landet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, da den endrer animaliekontrollforskriften slik at gjeldende regelverk blir ivaretett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/1114
Basis rettsaktnr.: 2075/2005
Celexnr.: 32014R1114

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.10.2014
Frist returnering standardskjema: 13.02.2015
Dato returnert standardskjema: 13.02.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 77/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.11.2014
Høringsfrist: 26.02.2015
Frist for gjennomføring: 01.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker