Forordning 710/2014 om tekniske standard for felles beslutningsprosess for institusjonsspesifikke tilsynskrav

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 710/2014 av 23. juni 2014 om gjennomføringsmessige tekniske standarder hva gjelder krav til bruk av den felles beslutningsprosessen for institusjonsspesifikke tilsynskrav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

Commission Implementing Regulation (EU) No 710/2014 of 23 June 2014 laying down implementing technical standards with regard to conditions of application of the joint decision process for institution-specific prudential requirements according to Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen ble publisert i Official Journal 27. juni 2014, og trådte i kraft 20 dager senere.

Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden.

Rettsakten angir prosessen for å komme frem til en felles beslutning mellom involverte tilsynsmyndigheter om kapitalisering og likviditet/funding i grensekryssende konsern. I tillegg til å omhandle fremgangsmåten inneholder rettsakten maler for den tilsynsmessige prosessen for å komme frem til slike felles beslutninger. Når det gjelder beslutningen om kapitalisering beskrives blant annet hvilke risikoer som skal vurderes med angivelse av nivået på risikoen (scoring) samt at det skal foretas en vurdering av kapitalbehovet. Det er også gitt maler for vurdering av likviditets- og fundingrisiko.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant.

Regler om felles beslutningsprosess og EBAs rådgivningsrolle der en felles beslutning ikke oppnås, reiser problemstillinger om avståelse av myndighet, jf. innlemmelsen av forordning (EU) 1093/2010/EF i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 710/2014
Basis rettsaktnr.: 2013/36/EU
Celexnr.: 32014R0710

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2014
Frist returnering standardskjema: 08.08.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen