Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr 1236/2014 av 18. november 2014 om godkjenningen av L-valin produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 1236/2014 of 18 November 2014 concerning the authorisation of L-valine produced by Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.11.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Case Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Forslaget omhandler godkjenning av aminosyren L-valin, som er produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202). Preparatet er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Aminosyrer, deres salter og analoger. Preparatet er teknisk rent og skal inneholde minst 98% L-valin. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse , dyrehelse og miljøet. Likeså at det er en effektiv kilde for L-valin til alle dyrearter. Brukes L-valin i drøvtyggerfôr, må det beskyttes mot nedbryting i vomma. Det er ikke grenseverdier for tilsetting i fôr. Ved merking av tilsetningsstoffet skal vann-innholdet angis. I de tilfelle det er frivillig å merke fôrmidler eller fôrblandinger der L-valin er tilsatt, skal en om en velger å merke, angi navn og id.nr for preparatet (3c369 L-valin) og tilsatt mengde. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenning av L-valin produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 9. desember 2024.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil føre til endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. En annen variant av L-valin med samme renhetsgrad er allerede godkjent som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter, også den er uten mengdebegrensninger. Fôrindustrien får da muligheten til å velge mellom de to ganske like preparatene. Om de vil ta i bruk den som  er godkjent her, avhenger av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

L-valin er en essensiell aminosyre i husdyrernæringen, som må tilføres i fôret. Da det ikke foreligger analysemetode for L-valin tilsatt drikkevann, er ikke slik bruk tillatt. Aminosyrer har generelt ikke grenseverdier for tilsetning, da mengden vil variere med hvilke fôrmidler som inngår i dagsrasjonen og stadium det enkelte dyret er i f.eks. drektighet, høylaktasjon, rask tilvekst mm. Overfôring med aminosyrer er ikke lønnsomt, da det ikke ikke øker proteininnholdet i animalske produkter. Overskuddet skilles ut som N i urin, er en belastning på nyrene og vil føre til forurensing. Dessuten er aminosyrer forholdsvis dyre i innkjøp. Dette medfører at fôrindustrien ikke vil overdrive tilsetningen av L-valin, selv om det ikke er grenseverdier for preparatet.

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1236/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R1236

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2014
Frist returnering standardskjema: 03.12.2014
Dato returnert standardskjema: 03.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 040/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.12.2014
Høringsfrist: 30.01.2015
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker