Kommisjonsdelegert forordning om instrumenter som kan benyttes ved variabel godtgjørelse

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 527/2014 av 12. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til regulatoriske tekniske standarder som fastsetter typer av virkemidler som i tilstrekkelig grad reflekterer kredittkvaliteten til et institutt som et 'going concern' og som er egnet til bruk for variabel avlønning

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 527/2014 of 12 March 2014 supplementing Directive (EU) No 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the classes of instruments that adequately reflect the credit quality of an institution as a going concern and are appropriate to be used for the purposes of variable remuneration

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den kommisjonsdelegerte forordningen ble publisert i Official Journal 20. mai 2014 og trådte i kraft 20 dager senere.

Forordningen for instrumenter fastsetter regler for hvilke instrumentklasser som kan benyttes i forbindelse med variabel godtgjørelse. Instrumentene som kan benyttes skal enten være omfattet av reglene i artikkel 52 eller 63 i regulation (EU) NO 575/2013, eller andre instrumenter som fullt ut kan konverteres til kjernekapital (CET1), eller som kan nedskrives, og som i tilstrekkelig grad reflekterer kredittkvaliteten i institusjonen som going concern, og som er passende å anvende i forbindelse med variabel godtgjørelse.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabelt.

Forordningen kan gjennomføres ved presiseringer i rundskriv (endrer Finanstilsynets rundskriv 2011/11) om godtgjørelse i finansinstitusjoner mv.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 527/2014
Basis rettsaktnr.: 2013/36/EU
Celexnr.: 32014R0527

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen