Utfyllende bestemmelser til CRD IV om instrumenter som kan benyttes ved variabel godtgjørelse

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 527/2014 av 12. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til regulatoriske tekniske standarder som fastsetter typer av virkemidler som i tilstrekkelig grad reflekterer kredittkvaliteten til et institutt som et 'going concern' og som er egnet til bruk for variabel avlønning

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 527/2014 of 12 March 2014 supplementing Directive (EU) No 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the classes of instruments that adequately reflect the credit quality of an institution as a going concern and are appropriate to be used for the purposes of variable remuneration

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen fastsetter regler for hvilke instrumentklasser som kan benyttes i forbindelse med variabel godtgjørelse. Instrumentene som kan benyttes skal enten være omfattet av reglene i artikkel 52 eller 63 i CRR eller andre instrumenter som fullt ut kan konverteres til kjernekapital (CET1), eller som kan nedskrives, og som i tilstrekkelig grad reflekterer kredittkvaliteten i institusjonen som "going concern", og som er passende å anvende i forbindelse med variabel godtgjørelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere. 

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 527/2014
Basis rettsaktnr.: 2013/36/EU
Celexnr.: 32014R0527

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker