Plantevernmiddel - Overgangsordninger

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1136/2014 av 24. oktober 2014 om endring av forordning (EU) nr. 283/2013 vedrørende overgangsordninger for prosedyrer som gjelder plantevernmidler

Commission Regulation (EU) No 1136/2014 of 24 October 2014 amending Regulation (EU) No 283/2013 as regards the transitional measures applying to procedures concerning plant protection products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.11.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 28.10.2014. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør endringer i forordning nr. 283/2013 om datakrav til aktive stoffer som skal søkes godkjent etter europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning (EF) nr. 283/2013 erstattet en relativt ny forordning om datakrav (forordning nr. 544/2011) og er tatt inn i EØS-avtalen under forbehold om Stortingets samtykke. Bakgrunnen for denne endringen  er at det er behov for endringer i overgangsreglene mellom forordning (EF) nr. 283/2013 og forordning nr. 544/2011 for å unngå ulikheter i vurderingen av data av medlemsstater som tilhører forskjellige soner. Datakravene i forordning nr. 544/2011  vil derfor fortsatt få  anvendelse for enkelte søknader som tilfredstiller bestemte kriter blant annet til søknadstidspunkt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012, men er ikke fastsatt. Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye forskriften.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringene vil  gi en mer enhetlig og harmonisert vurdering av de aktuelle plantevernmidlene mellom land i ulike soner. Endringene vil ha svært begrensende økonomiske og administrative konsekvenser for myndigheter og private.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.                                                                    

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing committee on plants, animals, food and feed (SCPAFF) section phytopharmaceuticals - plant protection products - legislation.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1136/2014
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32014R1136

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2014
Frist returnering standardskjema: 17.02.2015
Dato returnert standardskjema: 18.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 96/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker