Rapportering til EIOPA av nasjonale solvensregelverk for tjenestepensjonsforetak

EU-kommisjonens gjennomføringsforordning nr. 643/2014 av 16. juni 2014 med teknisk standard for rapportering av nasjonale bestemmelser av solvensmessig karakter som er relevante for tjenestepensjonsordninger i samsvar med Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2003/41.

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 643/2014 of 16 June 2014 laying down implementing technical standards with regard to the reporting of national provisions of prudential nature relevant to the field of occupational pension schemes according to Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Det følger av tjenestepensjonskassedirektivet at medlemsstatene skal rapportere sitt nasjonale regelverk for tjenestepensjonsforetak av solvensmessig karakter til EIOPA (European Insurance and Occupational Pension Authority).  EU-kommisjonen har fastsatt forskrift (forordning) som gjennomfører rapporteringsplikten. Rapportering av solvensregelverk i henhold til forordningen skal skje årlig.

Rapporteringsplikten gjelder ikke den nasjonale sosial- og arbeidsmarkedslovgivningen (herunder pensjonslovgivningen) og heller ikke selskapsrettslige regler, fondslovgivningen eller relevant insolvenslovgivning.

Det heter i formålsangivelsen til forordningen at EIOPA bør offentliggjøre de opplysninger som rapporteres på sin nettside, slik at det etableres en sentral kilde til informasjon om nasjonale solvensregelverk på EU plan.

Vurdering

Forordningen pålegger rapporteringsplikter kun på medlemsstatenes myndigheter og krever derfor ikke lov- eller forskriftsendring.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 643/2014
Basis rettsaktnr.: 2003/41/EF
Celexnr.: 32014R0643

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.06.2014
Frist returnering standardskjema: 30.07.2014
Dato returnert standardskjema: 18.09.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker