Silisiumdioksid i PVA-PEG

Kommisjonsforordning (EU) 2015/639 av 23. april 2015 om endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet når det gjelder bruk av silisiumdioksid (E 551) i polyvinylalkohol-polyetylen glycol graft-ko-polymer (E 1209)

Commission Regulation (EU) 2015/639 of 23 April 2015 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of silicon dioxide (E 551) in polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft-co-polymer (E 1209)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

 Bruken av silikondioksid godkjennes i produksjonen av tilsetningsstoffet polyvinylalkohol-polyetyleneglykolpodet-kopolymer (PVA-PEG) (E 1209).

Silisiumdioksid ( E551) brukes som antiklumpemiddel og som tabletthjelpestoff. Det er ikke satt noen "acceptable daily intake" (ADI) for silisiumdioksid, og det er tillatt med 10 g/kg som antiklumpemiddel. Denne endringen omhandler bruk av silikondioksid (E551) i PVA-PEG for å forbedre flytegenskapene til PVA-PEG, dvs. silisiumdioksid, skal benyttes som tilsetningsstoff i tilsetningsstoff. "Carrie-over" av silikondioksid via PVA-PEG  til det endelige kosttilskuddet, er antatt å være fra 300-500 mg/kg. Utvidet bruk av silikondioksid slik det er foreslått medfører ingen økt helsemessig risiko og har ingen teknologisk funksjon ved disse konsentrasjonene i det endelige produktet.

Polyvinylalkohol-polyetyleneglykolpodet-kopolymer (PVA-PEG) (E 1209) som brukes i kosttilskudd i fast form (forordning 685/2014) er ikke på nåværende tidspunkt implementert i norsk rett, men det vil bli gjennomført så fort EØS-vedtaket foreligger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene når det gjelder godkjenning av silikondioksid (E551) i PVA-PEG (E 1209) for å forbedre flytegenskapene til PVA-PEG, medfører verken økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby kvalitetsmessig bedre produkter.

Mattilsynet legger til grunn at utvidet bruk av silisiumdioksid ikke medfører økt helsemessig risiko for befolkningen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at bruk av silisiumdioksid gir PVA-PEG bedre flytegenskaper uten at økt bruk fører til helsemessig økt risiko. Mattilsynet anser forslaget som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Kommisjonsforslaget er delt i to dokumenter, og lar seg ikke lenke under samme fane.

Føyer derfor vedlegget til her; http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&FIjry7bh2ViL3n/2Ggv1Asa7UWnazQGdiMBzoap7tlWyEZEdggz+n4JOVUqYppXe7kGvLzo2Pu5uyjPyPE0HGhn1Yyu8a5hceFqN5ixnqYI=.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 639/2015
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32015R0639

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.04.2015
Frist returnering standardskjema: 08.05.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.02.2015
Høringsfrist: 20.04.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker