Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til CRR om tilsynspraksis ved bruk av ekstra høye risikovekter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 602/2014 av 4. juni 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for å legge til rette for sammenfallende tilsynspraksis med hensyn til implementeringen av ekstra høye risikovekter etter europaparlament- og rådsforordning (EU) 575/2013

Commision Implementing Regulation (EU) No 602/2014 of 4 Juni 2014 laying down implementing technical standards for facilitating the convergence of supervisory practices with regard to the implementation of addtional risk weights according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parlament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen gir bestemmelser om tilsynsmessig praksis ved bruk av artikkel 407 i CRR. Høyere risikovekter enn normalt kan pålegges verdipapiriseringsinvesteringer dersom ikke kravene i CRR artikkel 405, 406 og 409 er oppfylt. Forordningen beskriver hvordan tilsynsmyndighetene skal vurdere om brudd på nevnte bestemmelser er tilfelle, og hvordan ekstra risikovekter skal beregnes i tilfelle brudd identifiseres.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere. 

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 606/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32014R0602

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 01.01.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen