Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tolkning av regnskapsføring av forpliktelse til å betale avgift

Kommisjonsforordning (EU) nr. 634/2014 av 13. juni 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtak av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder fortolkningsbidrag 21 fra International Financial Reporting Interpretations Committee

Commission Regulation (EU) No 634/2014 of 13 June 2014 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards Interpretation 21 of the International Financial Reporting Interpretations Committee

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 634/2014 ble vedtatt i EU 13. juni 2014, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende IFRIC 21 fra første dag i første regnskapsår som begynner etter 17. juni 2014.

EØS-notatet gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 634/2014 vedtar IFRIC 21 – Avgifter.

IFRIC 21 omhandler regnskapsføring av en forpliktelse til å betale en avgift dersom denne forpliktelsen er innenfor virkeområdet for IAS 37. Den omhandler også regnskapsføring av en forpliktelse til å betale en avgift når tidspunktet og beløpet er fastsatt.
________________________________________
Forordningen må fastsettes som forskrift, jf. regnskapsloven § 3-9 annet ledd.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Hovedhensynet bak IFRS forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene omtalt i notatet er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)634
Rettsaktnr.: 634/2014
Basis rettsaktnr.: 1126/2008EF, 1606/2002EF
Celexnr.: 32014R0634

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2014
Frist returnering standardskjema: 26.06.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen