Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utpeking av PRB for SES

Kommisjonsbeslutning 2014/672/EU

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 24 September 2014 on the extension of the designation of the Performance Review Body of the Single European Sky

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.11.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Under drøftelse på EFTA-siden. 

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har siden 29. juli 2010 formelt utpekt EUROCONTROLs Performance Review Commission, understøttet av dens Performance Review Unit, å fylle oppgaven som Performance Review Body (PRB)under regelverket for Single European Sky (jf. forordning (EF) nr. 549/2004, artikkel 11(2)).

Gitt to-pillarstrukturen i EØS-avtalen, gjelder en egen tilpasningstekst for det tilfellet at EU-kommisjonen utpekte EUROCONTROL (eller noen andre) til å være PRB. EØS EFTA statene skal da så langt mulig formelt speile en slik utpeking med virkning også for EØS EFTA-statene. Nå som lovgivningen som omhandler ytelsesstyringsregimet er tatt inn i EØS-avtalen (forordning (EF) nr. 1070/2009) og planlegges å tre i kraft 1. januar 2015, er også arbeidet med å formalisere utpekingen av PRB, for så vidt gjelder EØS EFTA landene, nært ferdigstilt. Utkast til en slik beslutning foreligger for behandling på EFTA-siden (EFTAs faste komité).

Merknader
Rettslige konsekvenser

EFTAs faste komité sin beslutning om å peke ut EUROCONTROLs Performance Review Commission, understøttet av dens Performance Review Unit som PRB også for EØS EFTA statene, vil gjennomføres internrettslig i forskriften som gjennomfører rammeregelverket for Single European Sky. Denne forskriften er for tiden på høring i regi av Samferdselsdepartementet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved at oppgaver spesifikt skal løses på vegne av EØS EFTA-landene ved en egen beslutning fra EFTAs faste komité om dette, og gitt bestemmelsene i tilsvarende beslutning fra EU-kommisjonen om finansiering fra EU-budsjettet, må det forventes et krav om finansieringsbidrag også fra EFTA-siden. Dette er foreslått løst gjennom bidrag fra budsjettet til EFTAs overvåkingsorgan (ESA), basert på nærmere forhandlinger mellom partene. Det foreslås å sette et tak på EFTA-bidraget relatert til vanlig EFTA-sats på 3,03% av totalkostnaden for PRBs aktivitet. Dersom budsjettet for 2014 er representativt for årlig aktivitet, dreier det seg i tilfelle om et maksimalt tilskudd over ESAs budsjett på ca 2 millioner kroner.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen.

Vurdering

Vi er forpliktet jf. tilpasningstekst for Single European Sky-lovgivningen å speile EU-kommisjonens beslutning om å peke ut EUROCONTROLs Performance Review Commission, understøttet av dens Performance Review Unit som PRB også for EØS EFTA statene. Det er avklart at en slik utpeking vil aksepteres av EUROCONTROLs Performance Review Commission​.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/672/EU
Celexnr.: 32014D0672

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.10.2014
Høringsfrist: 15.12.2014
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen