CLP-ATP

Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 av 5. juni 2014 om endring for å introdusere fare- og sikkerhetssetninger på kroatisk og tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier

Commission Regulation (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croation language and its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaing of substances and mixtures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.10.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 ble vedtatt 5. juni 2014. Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Videre er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet ansvarlig myndighet (competent authority) for CLP i Norge.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 endrer CLP-forordningen ved at det innføres klassifisering av 14 nye stoffer som tidligere ikke har vært klassifisert. Videre endres klassifiseringen for 9 stoffer og klassifisering for et stoff fjernes. Disse endringene innebærer strengere eller mer utfyllende klassifisering av de aktuelle stoffene. Den nye forordningen endrer vedlegg VI del 3 i forordning (EF) nr. 1272/2008 over stoffer som har en harmonisert klassifisering og merking. De nye klassifiseringene er bindene i EU fra 1. april 2015. Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 inneholder også kroatiske oversettelser i tabellene med fare- og sikkerhetssetninger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som nå er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 vil gjøres ved endringer i CLP-forskriften. Utkast til norsk gjennomføringsforskrift er sendt på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kostnadene ved gjennomføring av rettsakten er vurdert til å bli relativt små. Endringene må gjennomføres dersom aktuell norsk industri skal kunne fortsette å omsette produkter i EU/EØS-markedet.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Informasjon om CLP og dokumenter knyttet til endringsforskrift leges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Det er videre en egen CLP-hjelp (og REACH-hjelp) på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0605/2014
Basis rettsaktnr.: 1272/2008
Celexnr.: 32014R0605

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.09.2014
Frist returnering standardskjema: 06.11.2014
Dato returnert standardskjema: 24.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 17/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 31.03.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.04.2015

Lenker