Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1070/2014 av 10. oktober 2014 som endrer forordning (EF) nr. 271/2009 om minimumsinnhold av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-beta-glukanase produsert av Aspergillus niger (DSM 18404) som fôrtilsetningsstoff til verpehøner (innehaver av godkjenning BASF SE)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1070/2014 of 10 October 2014 amending Regulation (EC) No 271/2009 as regards the minimum content of the preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) and endo-1,4-beta-glukanase produced by Aspergillus niger (DSM 18404)as a feed additive for laying hens

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer en tidligere godkjennelse av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-beta-glukanase produsert av Aspergillus niger (DSM 18404). Preparatet er fremstilt ved hjelp av to genmodifiserte bakteriestammer. Preparatet er godkjent som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktekylling, verpehøner, slaktekalkun og slakteender. Preparatet er klassifisert i kategorien zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen fordøyelsefremmende stoffer. Innehaver av godkjenningen er firma BASF SE, og godkjenningen er gitt fram til 22. april 2019. Rettsakten endrer grensen for minimumsinnhold når preparatet skal benyttes til verpehøner, for de andre fjørfeartene blir grenseverdiene stående uendret. Før var grenseverdiene for minimumstilsetting  560TXU/kg og 250 TGU/kg, men nå endres disse grenseverdiene til 280 TXU/kg og 125 TGU/kg. TXU (termostabile xylanase units) og TGU (termostabile glucanase units) er enzymaktivitetene preparatet har. EFSA har vurdert de nye grenseverdiene og finner at preparatet har effekt hos verpehøner også ved de nye halverte grenseverdiene for tilsetting i fullfôr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôr (Fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

For virksomheter og produsenter vil det være økonomisk gunstig at  mengden av enzymet som må tilsettes fullfôr for å oppnå effekt hos verpehøner kan halveres.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Når et preparat viser seg å ha effekt ved lavere dosering enn tidligere antatt er det fornuftig at minimumsgrensene korrigeres slik at man unngår unødige tilsettinger i fôret.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1070/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R1070

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.10.2014
Frist returnering standardskjema: 24.11.2014
Dato returnert standardskjema: 09.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.10.2014
Høringsfrist: 08.12.2014
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker