Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1108/2014 av 20. oktober 2014 om godkjenningen av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som fôrtilsetningsstoff til slaktekalkuner og avlskalkuner (innehaver av godkjenningen Miyrarisan Pharmaceutical Co. Ltd representert ved Miyrarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1108/2014 of 20 October 2014 concerning the authorisation of Clostridium butyricum (FERM BP-2789) as a feed additive for turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of authorisation Miyrarisan Pharmaceutical Co. Ltd represented by Miyrarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten gjelder godkjenning av utvidet bruksområde for et mikroorganismepreparat. Utvidelsen omfatter slaktekalkun og avlskalkun.  Preparatet er fra før godkjent til slaktekylling, mindre økonomisk viktige fjørfearter og for avvent smågris. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og funksjonell gruppe Fordøyelsesfremmende stoffer. Det er satt grenseverdier for minste tillatte innhold i fôr for at preparatet skal ha ønsket effekt.  EFSA har vurdert utvidelse av godkjenningen, og finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det har potensial til å forbedre tilvekst og fôrutnyttelse hos kalkun. Preparatet er godkjent som fôrtilsetningsstoff i fjørfefôr der det også er tilsatt visse godkjente koksidiostatika. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 10. november 2024.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet er godkjent fra før til andre fjørfearter, og det er tillatt brukt i fôr tilsatt alle de koksidiostatika Norge har godkjent. For fôrindustrien medfører godkjenningen at det blir enda et preparat å velge blant av de som har til hensikt å forbedre fôrutnyttelse og tilvekst hos kalkun.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten utvider bruksområdet til et fôrtilsetningsstoff som allerede finnes på markedet. Det vil være en forenkling for produsenter av fjørfefôr at samme preparat kan benyttes i fôr til flere fjørfearter.

Andre opplysninger

Skriftlig behandling i SUMP

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1108/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R1108

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2014
Frist returnering standardskjema: 13.11.2014
Dato returnert standardskjema: 03.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.11.2014
Høringsfrist: 01.12.2014
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker