TSI - Støy

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 1304/2014 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne knyttet til delsystemet rullende materiell - støy som endrer vedtak 2008/232/EC og erstatter vedtak 2011/229/EU

Commission regulation (EU) No 1304/2014 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem rolling stock - noise amending Decision 2008/232/EC and repealing Decision 2011/229/EU

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.06.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 12. november 2015 nr. 1306 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «rullende materiell - støy» (TSI-støy).

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk for delsystemet rullende materiell - støy som endrer vedtak 2008/232/EC, og erstatter beslutning 2011/229/EU ble publisert i OJ 12. desember 2014. Forordningen inneholder 10 artikler og ett vedlegg. Artikkel 1 slår fast at vedlegget skal utgjøre selve den tekniske spesifikasjonen for samtrafikk. Virkeområdet angis i artikkel 2. Virkeområder er det samme som bl.a. forordning Nr. 321/2013 om TSI rullende materiell godsvogner og utvides til også å omfatte hele jernbanesystemet i EU samt slår sammen TSI for høyhastighet og for konvensjonell jernbane. Av artikkel 3 fremgår det at medlemsstatene skal notifisere avtaler som omhandler støygrenser til Kommisjonen. Artikkel 4 viser til Kommisjonsbeslutning 2010/713/EF som angir prosedyrer for moduler for samsvarsvurderinger. Artikkel 5 henviser til vedleggets kapittel 7, der medlemslandenes "specific cases" (særtilfelle) er opplistet, og det opplyses i bestemmelsen om at Kommisjonen skal informeres om samsvarsvurderings- og verifiseringsprosedyrer for slike nasjonale regler som omhandler disse særtilfeller. For å ta hensyn til den teknologiske utviklingen legger artikkel 7 opp til at EU-kommisjonen i særskilte tilfeller kan tillate løsninger som ikke er i tråd med kravene i forordningen. Artikkel 8 angir overgangsbestemmelser; for lokomotiver kan de gamle reglene gjelde frem til 31. mai 2017, og for vogner frem til 13. april 2016.

Beslutning 2011/229/EC opphører å gjelde fra 1. januar 2015. I vedlegg til beslutning 2008/232/EF opphører pkt. 4.2.6.5, 4.2.7.6. og 7.3.2.15 fra 1. januar 2015. Disse beslutningene kan imidlertid gjelde for prosjekter som er i et langt fremskredet stadium om søkeren ønsker det. Artikel 10 angir at forordninger skal gjelde fra 1. januar 2015.

Av vedlegget fremgår det at innholdet er forenklet betraktelig fra någjeldende TSI. Kravene kan oppsummeres ved at det finnes fire parametere med tilhørende grenseverdier som må oppfylles: Støy ved stillstand, oppstartsstøy, forbikjøringsstøy og støy i førerrommet. Grenseverdiene er noe strengere enn for någjeldende TSI. Testmetodene er tildels forenklet, avhengig av situasjonen.

Merknader

Støykravene i TSIen er krav som må oppfylles for å kunne få tillatelse til ibruktaking av kjøretøy, og må dokumenteres oppfylt av den som søker om tillatelse. Støy på arbeidsplassen er regulert gjennom arbeidsmiljølovgivingen, og det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å treffe nødvendige tiltak. Støy i det ytre miljøet er forurensning etter forurensningsloven, og håndheves av miljømyndighetene.

ERA har revidert kravene i eksisterende TSI, da det kreves kontinuerlig revisjon av TSIene i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 6. En arbeidsgruppe, nedsatt av ERA, og sammensatt av representanter for de nasjonale sikkerhetsmyndighetene og interesseorganisasjonene, har utarbeidet TSIen.


Rettslige konsekvenser

Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 12. november 2015 nr. 1306 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «rullende materiell - støy» (TSI-støy). Forskriften er fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 5 og § 16 og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd. Samtidig oppheves gjeldende forskrift om TSI-støy, forskrift 5. desember 2012 nr. 1189 om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen som gjelder for delsystemet rullende materiell - støy i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-støy). Det er utarbeidet en tilpasningstekst for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av forordningen i norsk rett antas å ha begrensede økonomiske og administrative konsekvenser. Eventuelle konsekvenser for SDs budsjett kan dekkes innenfor gjeldende rammer. Det er ikke innført nye bestemmelser av betydning. Norge har fått aksept for særtilfeller gjennom tilpasningstekster.

Sakkyndige instansers merknader

Ifm med arbeidet i ERA sendte Statens jernbanetilsyn utkast til TSI på høring til berørte.

LKAB viste til behovet for særtilfelle vedrørende støy for  lok med maksimal aksellast over 25 ton. Sverige har fått inn et slikt særtilfelle i TSIen.

Norsk lokomotivmannsforbund mener at TSIen vil kunne bidra til å øke støynivået i førerrom i Norge og dermed bryte støyforskriften.  Arbeidstilsynet vurderer arbeid i tog iht sine forskrifter å tilhøre gruppe II med tiltaksverdi 70 dB. Grenseverdien i TSIen er 78 dB ved hastigheter under 250 km/h.

Jernbaneverket og NSB AS hadde ikke merknader.

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for transport og ble ansett som EØS-relevant og akseptabel under forutsetning av at Norge fikk tilpasningstekst.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1304/2014
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2008/57/EF
Celexnr.: 32014R1304

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2014
Frist returnering standardskjema: 07.04.2015
Dato returnert standardskjema: 04.09.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 272/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.10.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 12.11.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.11.2015

Lenker