TSI - TAP

Kommisjonsforordning (EU) 2015/302 om endring av forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet telematikkapplikasjoner for passasjertransport (TSI TAP)

Commission Regulation (EU) 2015/302 amending Regulation No 454/2011 on the technical spesification for interoperability relating to the subsystem telematics applications for passengers services of the tans-European rail system

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.11.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen endrer forordning (EU) nr. 454/2011 om telematikkapplikasjoner (publikumsinformasjon, trafikkinformasjon, billettsalg mm.) for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet.

Kommisjonsforordningens endringer omhandler oppdateringer av tekniske dokumenter i vedlegg III i forordning (EU) nr. 454/2011. På denne bakgrunn erstattes vedlegg III i forordning (EU) nr. 454/2011  av vedlegget til forordning (EU) nr. 302/2015

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er tatt inn i norsk rett gjennom forskrift av 28. september 2015 nr. 1132 om endring i forskrift om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften) av 1. oktober 2012 nr. 954. Forskriftsendringen er foretatt med hjemmel i forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene medfører ikke særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Jernbaneverket har ansvaret for å utvikle telematikkapplikasjonene i Norge, og har opplyst at man ikke ser noen vesentlige endringer i forordningen som endrer forutsetningene for Norge til å gjennomføre  TSI - TAP. Jernbaneverket er nasjonal kontaktpunkt for TSI - TAP.

Vurdering

Forordningen har ikke særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0302
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2008/57/EC
Celexnr.: 32015R0302

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.10.2014
Frist returnering standardskjema: 08.12.2014
Dato returnert standardskjema: 02.02.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 224/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.09.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 28.09.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.10.2015

Lenker