Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Apron management services - Opinion 02/2014

Kommisjonsforordning (EU) xxxx/xx som endrer forordning (EU) nr. 139/2014 så langt det gjelder krav og administrative prosedyrer til lufthavner

Commission Regulation (EU) xxxx/xx amending Regulation (EU) No 139/2014 as regards requirements and administrative procedures related to aerodromes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Utarbeidelse av krav til sertifisering av apron management service anses som en rettslig forpliktelse fastsatt i forordning (EF) 216/2008 artikkel 8a(5) og 8a(2)(d).

Terms of Reference (ToR) ble utarbeidet 20. juli 2012.

Regelverket er inkludert i EASAs Rulemaking Programme 2014-2017 under RMT.0485 og RMT.0465.

Høringensfrist for NPA'en var 18. mars 2014. Comment Response Document (CRD) og Opinion 2/2014 med draft COMMISSION REGULATION (EU) No …/.. of XXX amending Regulation (EU) No 139/2014 as regards requirements and administrative procedures related to aerodromes ble publisert 24. september 2014, og var gjenstand for orientering og diskusjon (Orientation discussion) under EASA-komitémøte 8. og 9. oktober 2014. Opinion 2/2014 var materielt i det vesentligste i samsvar med utkastet under NPA 2013-24. 

Siste status er fra EASA-komitemøtet 22.-23. april 2015 hvor Apron Management Services var satt opp som informasjonssak. Kommisjonen opplyste at de var forsinket med den interne ferdigstillelsen av et revidert og endelig utkast til regler som kan legges fram for EASA-komiteen for avstemming. Saken har ikke vært på agendaen i EASA-komiteen siden 22.-23. april 2015, og det er fortsatt uklart når et endelig utkast vil bli lagt frem for avstemming.

Ytere av apron management service forutsettes å være sertifiserte (eller aksepterte) innen 31. desember 2017, jf. utkastet artikkel 1 med forslag om ny artikkel 6a i forordning (EU) 139/2014.

Sammendrag av innhold

Forslaget er hjemlet i forordning (EF) 216/2008 (basisforordningen) artikkel 8a.2.(d) og (e), og er en oppfølging (endring) av kommisjonsforordning (EU) 139/2014 om sertifisering av lufthavner, jf.dennes artikkel 11. Se eget EØS-notat om forordning 139/2014.

Apron management service er "a service provided to manage the activities and the movement of aircraft and vehicles on an apron", jf. forordning (EU) 139/2014 artikkel 2.

Apron er et "defined area intended to accomodate aircraft for purposes of loading or unloading passengers, mail or cargo, fuelling, parking or maintenance", jf. sist nevnte bestemmelse.

Forslaget innebærer krav til, og vilkår for, sertifisering av ytere av apron management services. Det foreslås endringer i kommisjonsforordning (EU) 139/2014 artikkel 6 og ny 6a om konvertering av sertifikater, anneks I om definisjoner, anneks II om myndighetskrav, anneks III om organisasjonskrav og i anneks IV om operasjonelle krav. Kravene bygger på samme systematikk som for tilsyn og sertifisering av lufthavner og lufthavnoperatører. De organisatoriske kravene til ytere av apron management services er imidlertid noe enklere enn tilsvarende krav for flyplassoperatørene. For operasjonelle krav foreslås inntatt et nytt Subpart D til anneks IV.

De operasjonelle kravene omfatter koordinering og grensesnitt mellom apron management services og lufttrafikktjenesten, aircraft taxiing guide, aircraft stand allocation, spredning av informasjon, tilgang på nødtjenester, plattformdisiplin, bistand til parkering av luftfartøy, herunder marshalling service, ledebiltjeneste (Follow-Me) og prosedyrer for radiokommunikasjon. Myndighets- og organisasjonsbestemmelsene gjelder tilpasninger og endringer slik at apron management service blir inkludert i det eksisterende regelverket. I tillegg stilles det trenings- og kvalifikasjonskrav for personell involvert i apron management service, samt krav til fasiliteter og utstyr som er nødvendig for å utøve tjenesten.

Formålet med endringen er i vid forstand å bidra til å oppfylle målene i basisforordningen artikkel 2. Konkret er formålet å etablere et regulatorisk rammeverk for sertifisering og tilsyn med ytere av apron management services, med tilstrekkelig fleksibilitet til å omfatte de ulike kategoriene av ytere av tjenesten (lufthavnoperatør, lufttrafikktjenesten eller selvstendig tredjepart). Videre etableres treningskrav for personell involvert i ytelse av apron management services for å sikre en lik tilnærming til sikkerhet samt å ivareta fri flyt av tjenester og mobilitet for personell. Til sist skal de operasjonelle kravene bidra til at apron management services drives sikkert og kostnadseffektivt.   

Det er ikke forslått særskilte rapporteringsforpliktelser i endringsforslaget.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten er TFEU artikkel 100.

Apron management services er i dag indirekte regulert i forskrift 27. juni 2003 nr. 935 om bakketjenester ved flyplasser § 6. Forskriften stiller krav til flyplassjefen om regulering av aktiviteten på lufthavnen. Den lokale reguleringen kommer da også til anvendelse på virksomheter og personer involvert i ytelse av apron management services.

Forordningen vil måtte inntas i norsk rett ved en gjennomføringsforskrift, fortrinnsvis som en endring av forskrift 25. august 2015 nr. 1000 om sertifisering av flyplasser mv. Det må samtidig gjøres tilpasninger mht. gjeldende regulering i forskrift om bakketjenester ved flyplasser, jf. forrige avsnitt. Regelteknisk vurderes dette som uproblematisk.

Forordningsutkastet legger opp til at en ny tjeneste skal sertifiseres, og det åpnes derfor for at flere organisasjoner enn i dag skal ha sertifisering. Utvidelsen kan således medføre økt arbeidsbelastning for Luftfartstilsynet. Utkastet opererer imidlertid med to (fire) ulike scenarier. Det første scenariet er at en sertifisert lufthavnoperatør eller lufttrafikktjeneste (Air Traffic Service), eller en kombinasjon av disse, selv yter apron management service. I så fall tenkes sertifiseringen av og tilsynet med apron management services å bli en integrert del av sertifiseringen av og tilsynet med lufthavnoperatøren eller lufttrafikktjenesten. En slik sertifiserings- og tilsynsprosess vurderes kun å gi marginal økning i arbeidsbelastningen for Luftfartstilsynet. Det andre scenariet er at yter av apron management services er en selvstendig tjenesteyter. Dette vil i så fall medføre flere tjenesteytere som skal underlegges sertifisering og tilsyn, noe som vil gi en tilsvarende økt arbeidsbelastning på Luftfartstilsynet. I Norge yter imidlertid Avinor selv tjenesten apron management services på sine flyplasser, og det antas derfor at den økte arbeidsbelastningen på Luftfartstilsynet vil bli marginal.

I utgangspunktet kan de samme to kostnadsscenariene som for Luftfartstilsynet anvendes overfor ytere av apron management services. Dersom tjenesten ytes av en sertifisert lufthavnoperatør eller lufttrafikktjeneste blir apron management services en integrert del av organisasjonen, dokumentasjonen, sertifiseringen og tilsynet ellers. Eventuelle selvstendige ytere av apron management services vil imidlertid måtte forholde seg til en selvstendig sertifiserings- og tilsynsprosess med tilhørende kostnader i form av gebyrer og egeninnsats. Uansett scenario vil imidlertid krav til dokumentasjon og opplæring måtte oppfylles. Innføringen av formaliserte krav til opplæring og prosedyrer/manual vil være kostnadsdrivende. Hvor store kostnader der er snakk om er ikke kvantifisert ennå. En foreløpig vurdering tilsier imidlertid at de økte kostnadene er håndterbare, og at dette i seg selv ikke bør være til hinder for innføring av regelverket. For selvstendige ytere av apron management services vil eventuelle kostnadsulemper kunne anses veid opp ved at sertifiseringen blir harmonisert innenfor EASA-området og skal anerkjennes i øvrige land som er medlemmer av EASA. Dette innebærer at tjenesteyter som ønsker å levere tjenester i flere land kun trenger å sertifiseres i sitt "hjemland", og med det ha tilgang til det europeiske markedet forøvrig uten krav om ytterligere sertifiseringsprosesser.   

Det følger imidlertid av basisforordningen artikkel 8a.2.(e) at medlemsstatene kan velge et system hvor yter av apron management service kan få erklære sin "capability and means of discharging the responsibilities associated with the service provided". Myndighetens aksept av erklæringen skal da tre i stedet for sertifisering. Slik erklæring og aksept er ment som en enklere godkjenning enn sertifisering, og kan derfor være noe kostnadsbesparende. Det er imidlertid kun sertifikat (fullverdig sertifisering) som er underlagt gjensidig anerkjennelse i medlemslandene, jf. basisforordningen (216/2008) artikkel 11. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil kunne medføre mindre konsekvenser i form av økt arbeidsbyrde for Luftfartstilsynet, som vil håndtere dette innenfor eksisterende budsjettrammer. For øvrig vil forordningen innebære noe økning i driftsutgifter for flyplassoperatørene. Investeringer antas imidlertid ikke nødvendig.

Rettsakten faller inn under gruppe 2, rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Det er ikke identifisert forhold som tilsier noe artikkel 103-forbehold.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet har informert relevante parter om høringen, og herunder anmodet om at eventuelle innspill sendes i kopi til Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet har per oktober 2015 ikke mottatt noen innspill.

Det har imidlertid vært muntlig kontakt med Avinor, som i utgangspunktet er positive til forslaget om å regulere apron management services. Avinor har dessuten påpekt at formaliserte krav til opplæring og prosedyreverk vil være kostnadsdrivende, uten at kostnadene er beregnet ennå. Det foreløpige inntrykket er at kostandene vil være håndterbare, og at disse alene ikke bør være til hinder for innføringen av regelverket. Det kan likevel være aktuelt med kommentarer knyttet til detaljene i utkastet på dette punkt.

Vurdering

Det følger allerede av basisforodningen (216/2008) at regelverket skal utvikles og settes i verk. Norge må derfor antakeligvis anses forpliktet til å implementere regelverket. Det vurderes uansett som hensiktsmessig og formålstjenlig at det innføres en harmonisert regulering av apron management services.

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)123
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen