BAT-konklusjoner for felles behandling av avløpsvann og avgasser i kjemisk industri

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/902 av 30. mai 2016 som etablerer konklusjoner for beste tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjoner) i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (IED) for felles behandling av avløpsvann og avgasser i kjemisk industri

Commission Implementing Decision (EU) 2016/902 of 30 May 2016 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for common waste water and waste gas treatment/management systems in the chemical sector

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.09.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.09.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er ble vedtatt i EU 30. mai 2016. Rettsakten er behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalg for miljøsaker. Spesialutvalget anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Sammendrag av innhold

EU har vedtatt en ny BAT-konklusjon som gjelder på tvers for virksomheter som faller inn under paraplybetegnelsen "kjemisk industri". BAT-konklusjonen stiller krav til utslipp til luft og vann.

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet, IED) erstatter direktiv 2008/1/EF om integrert forebygging og bekjempelse av forurensning (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU 6. januar 2013. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (Best Available Techniques - BAT) til å forebygge og begrense forurensning  er et grunnleggende prinsipp i direktivet. EU utarbeider BAT-referansedokumenter (BREF) hvor det framgår hva som kan regnes som beste tilgjengelige teknikker. BREF utarbeides i samsvar med artikkel 13 i direktivet. Den viktigste delen av BREF er BAT-konklusjonene, som vedtas gjennom en komiteprosedyre med medlemslandene, jf. artikkel 75 ("artikkel 75-komiteen"), og som publiseres som juridisk bindende rettsakter (kommisjonsvedtak).  BAT-konklusjoner skal ligge til grunn for fastsettelse av vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av direktivet. Forurensningsmyndigheten skal sikre at vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av BAT-konklusjoner vurderes og om nødvendig oppdateres, og at virksomhetene overholder disse innen fire år etter at BAT-konklusjoner er offentliggjort, jf. IED Art. 21 pkt 3.

Dokumenter omfatter beskrivelse av utslipp til luft og vann inkludert renseteknikker og utslippsgrenser for utslipp til vann (BAT-AEL for utslipp av organisk stoff, næringsstoffer, halogenerte stoffer og metaller). I tillegg stilles krav til avfall, støy, utslippsmålinger og miljøledelse.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Industriutslippsdirektivet er hjemlet i artikkel 192(1) i EU-traktaten, og ble innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2015, og trådte i kraft i EØS 1. august 2016. Direktivet er gjennomført gjennom endringer av forurensningsforskriften og avfallsforskriften. I forurensningsforskriften er det lagt opp til at BAT-konklusjoner som er tatt inn i EØS-avtalen skal legges til grunn ved fastsetting av vilkår i tillatelsene. Nye BAT-konklusjoner vil ikke kreve forskriftsendring. Rettsakten grupperes derfor i Gruppe 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser

På det nåværende tidspunkt kan ikke kostnadene knyttet til tilpasning til kravene fastslås ettersom myndighetene ikke har oversikt over tilpasninger virksomheten eventuelt må gjøre. BAT-konklusjonen har vært på en kort høring og det er mottatt høringsuttalelser fra Norsk Industri og fra to bedrifter. Høringsuttalelsene er samstemte og fremhever at overholdelse av BAT-konklusjon for kjemisk industri kan komme til å kreve større investeringer. Norsk Industri mener at for å få oversikt over kostnadene må det gjøres ytterligere utredninger. De legger til grunn at miljømyndighetene foretar en individuell behandling og vurdering av BAT for den enkelte virksomhet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2016)3127
Rettsaktnr.: 2016/902/EU
Basis rettsaktnr.: Directive 2010/75/EU on Industrial Emissions
Celexnr.: 32016D0902

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.06.2016
Frist returnering standardskjema: 05.10.2016
Dato returnert standardskjema: 29.09.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker