Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid-pt-14

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/397/EU av 25. juni 2014 om forlengelse av godkjenning av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter i produkttype 14

Commission Implementing Decision 2014/397/EU of 25 June 2014 postponing the expiry date of approval of difethialone and difenacoum for use in biocidal products for product-type 14

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 25. juni 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Direktiv 2007/69/EF og direktiv 2008/81/EF, som henholdsvis godkjente de aktive stoffene difetialon og difenakum til bruk i produkttype 14, er tidligere innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Sammendrag av innhold

De to aktive stoffene difetialon og difenakum er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 14. Produkttype 14 omfatter produkter som benyttes til å bekjempe mus, rotter eller andre gnagere.

Godkjenningene utløper henholdsvis 31. oktober 2014 og 31. mars 2015. I samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenning av disse to aktive stoffene. Disse stoffene er potensielle PBT stoffer (persistente, bioakkumulerende og giftige) og det er identifisert risiko ved bruken av stoffene og de oppfyller derved kriteriene i biocidforordning for ikke godkjenning. Fornyelse av godkjenningene forutsetter derfor at det vurderes om det finnes alternativer, og hvis ikke, at bruken er viktig. Kommisjonen har startet en vurdering for å avklare hvilke risikobegrensende tiltak som kan iverksettes for denne typen aktive stoffer. Denne vurderingen er ikke avsluttet. De som søker om fornyelse av godkjenning av disse aktive stoffene bør imidlertid gis mulighet til å vise til resultatene av denne vurderingen i sine søknader.

For å gjøre det lettere å gjennomgå og sammenlikne fordeler og risiko ved alle antikoagulerende rottebekjempelsesmidler, og de risikobegrensende tiltak som gjelder for slik aktive stoffer, bør revurderingen av difetialon og difenakum utsettes til siste søknad om fornyelse av det siste antikoagulerende rottebekjempelsesmiddelet er sendt inn. Søknad om fornyelse av godkjenninger av de siste antikoagulerende rottebekjempelsesmidler, dvs brodifakum, warfarin og warfarinnatrium, er ventet å være sendt inn innen 31. juli 2015. Ut i fra denne situasjonen, som søkerne ikke har noen innflytelse på, vil godkjenning av difetialon og difenakum utløpe innen det er truffet en avgjørelse om fornyelse. De gjeldene godkjenningene av disse aktive stoffene bør derfor kunne være gyldige i den tid søknaden er under behandling. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/397/EU forlenges godkjenningen av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 til 30. juni 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions virkeområde.Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/397/EU skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/397/EU anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge var ansvarlig for den første risikovurdering ved godkjenning av difetialon og er bedt om også å være ansvarlig for fornyelsen av godkjenningen. Miljødirektoratet har hatt dialog med søker i forbindelse med konsekvensen av denne beslutningen.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/0397
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32014D0397

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2014
Frist returnering standardskjema: 08.08.2014
Dato returnert standardskjema: 10.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 267/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.01.2015
Høringsfrist: 12.03.2015
Frist for gjennomføring: 13.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 22.04.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.04.2015

Lenker

Til toppen