Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring i importregelverket for økologisk produksjon

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 829/2014 av 30. juli 2014 om endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) No 829/2014 of 30 July 2014 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.09.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer:

Endringer i vedlegg III:

  • Utvidelse av ekvivalensavtalen med Sveits, hvor prosesserte landbruksprodukter til mat nå inkluderer økologisk gjær.

  • Utvidelse av anerkjenning av New Zealand som ekvivalent tredjeland, hvor godkjente produktkategorier nå inkluderer økologisk vin. I tillegg er det endring i et godkjent kontrollorgan.

Endringer i vedlegg IV:

  • Endring i godkjente kontrollorgan og myndigheter. Det er en årlig frist 31. oktober for nye kontrollorganer og kontrollmyndigheter som søker om å bli inkludert i listen. Søknader er vurdert i forhold til definerte kriterier, og nye kontrollorganer og kontrollmyndigheter som oppfyller disse kriteriene er inkludert i vedlegg IV.

  • Korrigering i kodenummer og navn for to kontrollorgan

  • Et kontrollorgan (LibanCert) har mistet sin godkjenning med bakgrunn i at det ikke har oppfylt kravet om årlig rapportering.

Merknader
Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken som består av flere nye forordninger som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. De nye rettsaktene vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 829/2014 vurderes til å ikke medføre konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre all informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 829/2014
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32014R0829

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.08.2014
Frist returnering standardskjema: 10.10.2014
Dato returnert standardskjema: 23.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.12.2014
Høringsfrist: 15.03.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen