Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 852/2014 av 5. august 2014 om godkjenningen av L-methionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter

Commission Implementing Regulation (EU) no 852/2014 of 5 August 2014 concernng the authorisation og L-methionine as a feed additive for all aminal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.09.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et preparat av den svovelholdige aminosyren  L-methionin. Den er produsert ved hjelp av to de genmodifiserte stammene Escherichia coli (KCCM 11252P) og Escherichia coli (KCCM 11304P), og er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Aminosyrer, deres salter og analoger. Hverken rester av produksjonsstammene eller deres rekombinante DNA er funnet igjen i aminosyren, og European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet som trygt i bruk. De har også funnet at preparatet er en god kilde for L-methionin til alle dyrearter.  Det er ikke satt grenseverdier for tillatt innhold, og preparatet kan tildeles dyra både via fôr og drikkevann. Det stilles imidlertid følgende ekstrakrav til merking av preparatet og premiks der det inngår: "Hvis preparatet skal gis via drikkevann, må en unngå overskudd av protein". Dersom det er frivillig merking av aminosyrer i fôrmidler eller fôrblandinger (kjæledyrfôr), skal en, dersom det merkes, angi id.nr. og navn på tilsetningsstoffet og tilsatt mengde av det. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 26. august 2014.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2014 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Dette er det første L-methioninpreparatet som er godkjent tilsatt både i fôr og drikkevann. Det åpner for større anvendelse av preparatet, da det kan tilsettes i  fôrblandinger i fôrindustrien og av bonden selv både i drikkevann og i fôr blandet på gården. Kravet om ekstramerking er nødvendig for å unngå overfôring med protein. Aminosyretilførselen til dyr bør være balansert, for overskudd av enkeltaminosyrer til oppbyggingen av dyrets proteiner, skilles ut med urin og fører til N-forurensing. Dessuten er det en belastning på nyrene hos dyr å skille ut overskuddsnitrogen. Vannopptaket dyr i mellom varierer mye, og det kan føre til svært ulik tilførsel av L-methionin også. Både fôr og drikkevann kan være tilsatt denne aminosyren, derfor bør en være oppmerksom på faren for overfôring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Å kunne bruke aminosyretilsetning både i fôr og drikkevann er positivt. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at overskudd av enkeltaminosyrer kan bli en følge. Det vil være både en ulempe for dyret, for miljøet (N-utslipp) og for bondens økonomi. Med klar merking av fôrvarer, kan den uheldige effekten reduseres. Fôrtilsetningsstoffer det ikke er fastsatt grenseverdier for, vil være trygge å gi via drikkevann, når en er klar over konsekvensene og tar sine forholdsregler.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 852/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0852

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.08.2014
Frist returnering standardskjema: 10.10.2014
Dato returnert standardskjema: 23.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 004/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.10.2014
Høringsfrist: 27.11.2014
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen