Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 848/2014 av 4. august 2014 om godkjenningen av L-valin produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter og som endrer forordning (EF) nr. 403/2009 om merking av fôrtilsetningsstoffet L-valin

Commission Implementing Regulation (EU) No 848/2014 of 4 August 2014 concerning the authorisation of L-valine produced by Corynebacterium glutamicum as a feed additive for all animals species and amending Regulation (EC) No 403/2009 as regards the labelling of the feed additive L-valine

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.09.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et preparat av aminosyren L-valin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Det er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Aminosyrer, deres salter og analoger. L-valin (id.nr. 3c370) er framstilt ved hjelp av en genmodifisert stamme av Corynebacterium glutamicum. Det er ikke funnet rester av bakterien eller dens rekombinante DNA i preparatet. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det er en effektiv kilde for den essensielle aminosyren L-valin til alle dyrearter. Det er ikke satt noen grenser for tilsatt mengde i fôr. Analysemetode for preparatet er angitt.

Siden L-valin produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Eschericia.coli er godkjent tidligere ved forordning (EF) nr. 403/2009, er det nødvendig å skille de to valinpreparatene fra hverandre ved merking av fôrmidler og fôrblandinger der en av dem inngår. Sammen med tilsatt mengde skal derfor id.nr og navn for preparatene angis ved merkingen.  Rettsakten som godkjenner E. coli-produsert L-valin endres ved at kravet om at id.nr. for preparatet også skal angis ved merking blir tilføyd, der slik merking ikke var obligatorisk. Siden denne endringen bare er av teknisk art, vil det ble gitt en overgangsperiode. Fôrmidler og fôrblandinger til matproduserende dyr som er produsert og merket før 25. februar 2015, men etter regelverket som gjaldt fram til 25. august 2014, kan omsettes til lagervaren er brukt opp. Tilsvarende for kjæledyrfôr er overgangsperioden fra 25. august 2016 til lagervaren er brukt opp

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 25. august 2014.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr.  319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden flere L-valinpreparater nå er godkjent, vil det bli valgmuligheter for fôrindustrien. Det vil være  økonomiske og praktiske forhold ved den enkelte virksomheten som avgjør hvilket preparat som blir brukt. At L-valin som er godkjent tidligere får en overgangsperiode, så allerede produserte fôrvarer der det inngår kan brukes opp er positivt. En unngår at fôr går til spille og virksomheten taper penger.  At overgangsperioden for kjæledyrfôr er betydelig lengre enn for fôr til matproduserende dyr, har sammenheng med at kjæledyrfôr har lengre bruksperiode og at etiketter produseres for lang tid framover. Det er av økonomisk betydning å ha overgangsordningen, og helt forsvarlig ut fra godkjenningen av preparatene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Godkjenningen av et nytt L-valinpreparat gir muligheter for å velge blant flere L-valinkilde til bruk i fôr til alle dyrearter. Virksomhetene vil selv avgjøre hvilket de foretrekker. Det er gunstig at det er fastsatt en overgangsordning for bruk av preparatet merket etter tidligere regelverk. Da kan fôrvarer der preparatet inngår omsettes i en viss tid, og lagervare kan brukes opp.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 848/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0848

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.08.2014
Frist returnering standardskjema: 10.10.2014
Dato returnert standardskjema: 23.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 004/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.10.2014
Høringsfrist: 27.11.2014
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker