Implementering av endringer i vedleggene til ICAO-konvensjonen

Forordning (EU) nr. 448/2014 av 2. mai 2014 om endring av forordning (EU) nr. 1035/2011 med hensyn til referanser til Chicagokonvensjonen

Commission Implementing Regulation (EU) No 448/2014 of 2 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 by updating references to the Annexes to the Chicago Convention

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble presentert i Single Sky komitémøte nr. 52 i desember 2013. I komitémøtet ble det avklart at det skulle gjennomføres en skriftlig avstemming med frist 8. januar 2014. Forordningen ble formelt vedtatt 2. mai 2014 og publisert i «Official Journal of the European Union» den 3. mai 2014.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 fastsetter krav til ytere av lufttrafikktjenester. Forordningen gjennomfører blant annet ICAO-standarder og ICAO-anbefalinger i henhold til de mål som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 artikkel 1(3) og i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 2(2)(d).

ICAO har nylig endret vedlegg 3, 4, 10, 11, 14 og 15 til Chicagokonvensjonen. Endringene av vedlegg 3, 4, 10, 11 og 15, samt endringen 11-A i vedlegg 14, trådte i kraft den 14. november 2013, mens endring 11-B i vedlegg 14 vil tre i kraft 14. november 2014. Forordning (EU) nr. 448/2014 gjennomfører disse ICAO-endringene i EU-regelverket gjennom en endring av forordning (EU) nr. 1035/2011.

Vedlegg 3:

Vedlegg 3 omhandler krav til tilbydere av meteorologiske tjenester. Det har blitt foretatt en revisjon av vedlegg 3 etter vedtagelsen av forordning (EU) nr. 1035/2011 i EU, revisjon nr. 76. Revisjon 76 endret kravene til WAFS (World Area Forecast System). Det ble også gjort endringer i kravene til værobservasjoner og værprognoser ved flyplasser og til kravene til meteorologiske advarsler. Det er også gjort endringer i informasjonskravene ved vulkansk aske.

Vedlegg 4:

Vedlegg 4 omhandler krav til flykart. Det har blitt foretatt en revisjon av vedlegg 4 etter vedtagelsen av forordning (EU) nr. 1035/2011 i EU, revisjon nr. 57. Revisjon 57 gjorde noen redaksjonelle endringer som følge av endringer i vedlegg 15 (se beskrivelse nedenfor), samtidig som det ble tatt inn krav til RNAV/RNP-prosedyrer (prosedyrer basert på satellittnavigasjon).

Vedlegg 10:

Vedlegg 10 omhandler krav til telekommunikasjon. Det har vært tre revisjoner av vedlegg 10 etter vedtagelsen av forordning (EU) nr. 1035/2011 i EU, revisjon nr. 86-88. Revisjon nr. 86 gjorde endringer i standarder og anbefalinger som angår globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS) og bakkebaserte signalstyrkesystemer (GBAS). Revisjon nr. 87 gjorde endringer for å løse en rekke problemer knyttet til de tekniske kravene som stilles til globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS). Revisjon nr. 88 gjorde endringer for å sikre samsvar med andre internasjonale standarder innenfor radiotelefoni.

Vedlegg 11:

Vedlegg 11 omhandler krav til lufttrafikktjenesten. Det har vært to revisjoner av vedlegg 11 etter vedtagelsen av forordning (EU) nr. 1035/2011 i EU, revisjon nr. 48 og 49. Revisjon nr. 48 gjorde avklaringer rundt kravene til overvåkning ved redusert vertikal minimumseparasjon, samt innførte ytterligere krav til kvalitetssystemet til tjenesteyter. Revisjon nr. 49 gjorde endringer som følge av vedtagelsen av nytt vedlegg 19 om Safety Management. Videre ble beskrivelsene av forbuds-, restriksjons- og fareområder flyttet fra vedlegg 15 til vedlegg 11.

Vedlegg 14:

Vedlegg 14 stiller primært krav til operatører av landingsplasser. Unntaksvis fremgår det imidlertid krav i vedlegget som angår meteorologiske tjenesteytere. Det har vært en revisjon av vedlegg 14 etter vedtagelsen av forordning (EU) nr. 1035/2011 i EU. Luftfartstilsynet kan ikke se at denne revisjonen omfatter kravene til meteorologiske tjenesteytere.

Vedlegg 15:

Vedlegg 15 omhandler krav til luftfartsinformasjon (AIS). Det har vært en revisjon av vedlegg 15 etter vedtagelsen av forordning (EU) nr. 1035/2011 i EU, revisjon nr. 37. Revisjon nr. 37 endret dokumentstrukturen slik at strukturen i vedlegg 15 ble mer lik de øvrige ICAO-vedleggene. Videre ble rammene for statens og AIS sitt ansvar for formidling av luftfartsinformasjon ytterligere presisert. I revisjonen ble det også gitt tydeligere krav til validering og verifisering av luftfartsrelatert informasjon.

Merknader:

Forordning (EU) nr. 448/2014 endrer forordning (EU) nr. 1035/2011. Forordning (EU) nr. 1035/2011 er hjemlet i både europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004 etter endring ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1070/2009 som igjen er hjemlet i EF-traktaten artikkel 80.2.

Forordning (EU) nr. 1035/2011 er ikke ennå formelt gjennomført i norsk rett. Dette skyldes at europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1070/2009 ikke er gjennomført i Norge. Den manglende gjennomføringen av forordning (EF) nr. 1070/2009 gjør det nødvendig å avvente gjennomføring av avledet regelverk.

Norge er som medlem av ICAO folkerettslig forpliktet til å gjennomføre revisjoner av Chicagokonvensjonen med tilhørende vedlegg i norsk rett. Ved at forordning (EU) nr. 1035/2011 nå endres, oppfyller Norge sine forpliktelser overfor ICAO, samtidig som de nye kravene blir rettslig bindende for ytere av lufttrafikktjenester.

Ifølge fortalen til forordning (EU) nr. 1035/2011, bør lufttrafikktjenesten operere i overensstemmelse med relevante ICAO-standarder også før disse er gjennomført i EU-retten. Alle norsksertifiserte tjenesteytere følger i dag de aktuelle ICAO-standardene selv om disse ikke er gjennomført i norsk rett. Dette betyr isolert sett at etterlevelse av forordning (EU) nr. 1035/2011 som endret ved forordning (EU) nr. 448/2014 i seg selv ikke får noen nye praktiske, økonomiske eller administrative konsekvenser.

Eksisterende nasjonal gjennomføringsforskrift (forskrift 1. februar 2007 nr. 114 om felles krav for yting av flysikringstjenester) vil endres/ oppheves for å gjennomføre forordning (EU) nr. 1035/2011 som endret ved forordning (EU) nr. 448/2014. Høring om dette har allerede vært gjennomført av Luftfartstilsynet. Nå som det er klart at europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1070/2009 med tilhørende avledede rettsakter, trer i kraft i EØS 1. januar 2015, vil ny nasjonal gjennomføringsforskrift fastsettes av Luftfartstilsynet med tilsvarende ikrafttredelse.

Vurdering

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for transport og er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 448/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0448

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2014
Frist returnering standardskjema: 06.06.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker