Plantevernmiddel - Basissubstans sucrose.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 916/2014 av 22. august 2014 om godkjenning av basissubstansen sucrose, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) No 916/2014 of 22 August 2014 approving the basic substance sucrose in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.09.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 23.08.2014. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Sucrose godkjennes som basissubstans.  Stoffet føres opp i liste C i vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011. I samsvar med artikkel 23 (3) i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok kommisjonen en søknad om godkjenning av sucrose som basissubstans. Sucrose oppfyller kriteriene til matvarer som definert i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 178/2002. Videre så er plantevernmiddel et lite bruksområde for sucrose.  På bakgrunn av dette anses sucrose som en basissubstans. Det er imidlertid kun tillatt å bruke som en stimulator til plantenes eget forsvar mot planteskadegjørere.

Merknader

Listen over godkjente virksomme stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de virksomme stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over virksomme stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv (91/414).  Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009.  EU har et eget program med planer om når det enkelte virksomme stoffet skal revurderes.  Imidlertid er de unntak for basissubstanser som godkjennes for ubestemt tid og føres opp i en egen liste.

Rettslige konsekvenser

Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012.  Det pågår nå en prosess i forhold til innlemmelse av dette EU-regelverket i EØS-avtalen.  Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye forskriften ved at listen over godkjente basissubstanser blir oppdatert.

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Det at  basissubstanser legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres  kan basissubstanser benyttes med en gang. Ofte er basissubstanser matvarer som en kan finne i den lokale matbutikken.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten, SCFCAH Plant Protection Products - Pesticides Legislation. Under forutsetning av at tilpasningsteksten til hovedforordningen (e) kommer på plass som foreslått, anser Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Sucrose er ikke vurdert som aktivt stoff i Norge, men bruks som formuleringsstoff i en del godkjente preparater, de fleste av dem granulater

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 916/2014
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32014R0916

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.08.2014
Frist returnering standardskjema: 06.10.2014
Dato returnert standardskjema: 01.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 271/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker