REACH/XIV

Kommisjonsforordning (EU) nr. 895/2014 av 14. august 2014 om endring av vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av og begrensninger for kjemikalier (REACH)

Commission regulation (EU) No 895/2014 of 14 August 2014 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.09.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 895/2014 ble fastsatt 14. august 2014.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med gjennomføring og oppfølging av REACH-regelverket, inkludert komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået), og bidrar med forslag til regulering og faglige innspill. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell/berørt industri.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 895/2014 endrer vedlegg XIV (krav om godkjenning) i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning samt begrensninger for kjemikalier (REACH). Krav om godkjenning ("authorisation") i REACH-regelverket skal sørge for at risiko knyttet til svært helse- og miljøfarlige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Ordningen skal bidra til at slike stoffer etter hvert erstattes av mindre skadelige stoffer eller alternative teknologier når det er økonomisk og teknisk mulig. Krav om godkjenning gjelder for stoffer alene eller i blandinger, eller stoff iblandet i produkter, og gjelder uavhengig av i hvilke mengder stoffene skal omsettes eller brukes. Krav om godkjenning gjelder dermed også for mengder under registreringsgrensen på 1 tonn pr. år.

Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 895/2014 føres følgende nye stoffer opp på listen over stoffer som omfattes av krav om godkjenning (vedlegg XIV) i REACH:

Stoff

Iboende egenskap

Søknadsfrist

Utløpsdato

Formaldehyd, oligmer-reaksjonsprodukt med anilin (teknisk MDA)

Kreftfremkallende (1B)

22.2.2016

22.8.2017

Arsensyre

Kreftfremkallende (1A)

22.2.2016

22.8.2017

Bis(2-metoksyetyl)eter (diglyme)

Reproduksjonsskadelig (1B)

22.2.2016

22.8.2017

1,2-dikloretan (EDC)

Kreftfremkallende (1B)

22.5.2016

22.11.2017

2,2'-dikloro-4,4'-metylendianilin (MOCA)

Kreftfremkallende (1B)

22.5.2016

22.11.2017

Dikromtris(kromat)

Kreftfremkallende (1B)

22.7.2017

22.1.2019

Strontiumkromat

Kreftfremkallende (1B)

22.7.2017

22.1.2019

Kalium hydroksy-oktaoksodisinkatedikromat

Kreftfremkallende (1A)

22.7.2017

22.1.2019

Pentazinckromat-oktahydroksid

Kreftfremkallende (1A)

22.7.2017

22.1.2019

Stoffene har mange forskjellige bruksområder (blant annet prosesskjemikalier, intermediater, som herdere, laboratoriekjemikalier). Alle stoffene finnes fortsatt på markedet i EU. Seks av ni stoffer finnes på det norske markedet. De fleste brukes i liten eller svært liten grad. Ett av stoffene, EDC, er spesielt i det at det brukes i store mengder men kun en svært liten andel av bruken vil bli godkjenningspliktig ved inkludering i vedlegg XIV. Noen av stoffene som er lite eller ikke i bruk blir inkludert fordi de kan være alternativer til andre uønskede stoffer.

Når stoffer oppføres på listen over stoffer som krever godkjenning før bruk, innebærer det at fremstillere, importører og etterfølgende brukere må søke om godkjenning for hvert bruksområde innen bestemte tidsfrister for fortsatt å kunne omsette og bruke stoffene. Søknader om godkjenning sendes til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og gebyrer må betales når søknadene leveres. Søkerne må i søknaden levere en kjemisk sikkerhetsrapport, en analyse av alternativer og en substitusjonsplan hvis alternativer finnes. En sosioøkonomisk analyse kan leveres. Komiteen for risikovurdering og den sosioøkonomiske komiteen i ECHA vurderer søknadene, og ECHA oversender deretter anbefaling til Kommisjonen. Kommisjonen fatter endelig vedtak om godkjenning. For aktører og bruksområder der godkjenning ikke er innvilget av Kommisjonen er stoffene forbudt å bruke etter utløpsdatoen. Stoffer som kommer inn på vedlegg XIV kommer fra den såkalte kandidatlisten under REACH. ECHA og/eller nasjonale REACH-myndigheter kan utarbeide forslag til stoffer som bør inkluderes på kandidatlisten. Forslagene til stoffer både for kandidatlisten og listen over stoffer som krever godkjenning før bruk (vedlegg XIV) legges ut på hjemmesidene til ECHA for offentlig høring med en gitt høringsfrist. Medlemsstatskomiteen i ECHA vurderer kommentarene, og om de forslåtte stoffene oppfyller kriteriene for kandidatlisten og listen over stoffer som krever godkjenning før bruk. Er kriteriene tilfredsstilt, vedtar ECHA at stoffene inkluderes på kandidatlisten. Deretter, hvis prioriteringskriteriene er tilfredsstilt, foreslår ECHA til Kommisjonen at stoffer bør føres opp i REACH vedlegg XIV.

Kriterier for å føre opp stoffer på REACH vedlegg XIV, og dermed også kandidatlisten (REACH Artikkel 57):
• stoffer som tilfredsstiller klassifiseringskriteriene som kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige (CMR-stoffer) i kategori 1 og 2.
• stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT-stoffer) og/eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB-stoffer) og som oppfyller kriteriene gitt i vedlegg XIII i REACH.
• andre stoffer som har tilsvarende egenskaper, som eksempel hormonforstyrrende stoffer.

Normalt skal følgende stoffer prioriteres for oppføring på REACH vedlegg XIV:

  • Stoffer som er svært miljøskadelige
  • PBT: persistente, bioakkumulerende og giftige
  • vPvB: veldig persistente og veldig bioakkumulerende
  • Stoffer som er i omfattende og utbredt bruk
  • Stoffer som produseres i store mengder

Merknader
Hjemmel i traktaten: Hovedforordningen – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkeområde, som har erstattet artikkel 95 i traktet om opprettelse av Det europeiske Fellesskap.

Økonomiske og administrative konsekvenser: For myndighetene anses gjennomføring av rettsakten ikke å ha administrative og/eller økonomiske konsekvenser av vesentlig betydning utover arbeidet med forskrift. For industrien er det knyttet gebyrer til eventuell søknad om godkjenning av bruk av de aktuelle stoffene. De fleste av stoffene er imidlertid svært lite, eller ikke i bruk i norsk industri. Det stoffet som brukes mest, bis(2-metoksyetyl)eter (diglyme), er det opplyst om at det fins alternativer for. De samme kravene og kostnadene vil uansett gjelde for de aktuelle virksomhetene i hele EØS-området.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 895/2014 vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Når Kommisjonen siden treffer beslutningen om godkjenning, skal EFTA-statene samtidig og innen 30 dager treffe tilsvarende beslutninger, jf EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV punkt 12zc bokstav g.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil bli behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til høring av utkast til gjennomføringsforskrift legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Det er svært positivt at flere stoffer omfattes av krav om godkjenning i REACH. Det er også for viktig Norge å gjennomføre denne rettsakten slik at vi har tilsvarende oppdatert og forbedret regelverk som landene i resten av EØS-området, både i forhold til beskyttelse av helse og miljø og slik at norsk industri gis samme rammevilkår som resten av den europeiske industrien.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)895
Rettsaktnr.: 0895/2014
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32014R0895

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.08.2014
Frist returnering standardskjema: 30.09.2014
Dato returnert standardskjema: 10.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 268/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 09.02.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.02.2015

Lenker