Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddel - Basissubstans avslag

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/707 av 30 april 2015 om avslag på godkjenningen av basissubstansen Rheum officinale rotekstrakt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/707 of 30 April 2015 concerning the non-approval of Rheum officinale root extract as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" og vedtatt.  Rettsakten ble publisert i Official Journal of the European Union 1. mai 2015. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Rheum officinale rotekstrakt har fått avslag på søknad om godkjenning som basissubstans.   I samsvar med artikkel 23 (3) i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok kommisjonen en søknad om godkjenning som basissubstans. Stoffet  godkjennes ikke da det ikke oppfyller  kriteriene til matvarer som definert i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 178/2002 og dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å utelukke eventuell fare. Basissubstanser som godkjennes føres opp i liste C i vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011.

Rettslige konsekvenser

Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012.  Forskriften trer i kraft 1. juni 2015.   Denne forordningen vil kreve en mindre endring i den nye forskriften  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Det at  basissubstanser legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres  kan basissubstanser benyttes med en gang. Ofte er basissubstanser matvarer som en kan finne i den lokale matbutikken.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Stoffet har ikke vært søkt eller godkjent som plantevernmiddel i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0707
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32015R0707

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.03.2015
Frist returnering standardskjema: 16.06.2015
Dato returnert standardskjema: 21.05.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.05.2015
Høringsfrist: 30.06.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen