Tekniske reguleringsstandarder om adgang til referanseverdier

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2016/2021 av 2. juni 2016 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om adgang til referanseverdier

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2021 of 2 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on access in respect of benchmarks

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, men ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 600/2014 (MiFIR). Den gir regler om sentrale motparters og handelsplassers ikke-diskriminerende tilgang til lisens for og bruk av referanseverdier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen kan etter innlemmelse i EØS-avtalen, gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten.

Vurdering

Rettsakten kan tas inn i norsk rett som sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)3203
Rettsaktnr.: 2016/2021
Basis rettsaktnr.: 600/2014
Celexnr.: 32016R2021

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen