Tekniske reguleringsstandarder til utfylling av MiFID II om regime for minste kursendringer for aksjer

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/588 av 14. juli 2016 som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder tekniske reguleringsstandarder for regime for minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/588 of 14 July 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the tick size regime for shares, depositary receipts and exchange-traded funds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.04.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-landene.

Det er angitt at konstitusjonelt forbehold (Stortingets samtykke) er nødvendig fordi basisrettsakten 2014/65 (MiFID II) ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU (MiFID II). Den gir regler om hvilke minste kursendringer handelsplasser skal akseptere i ordrer. Dette anses nødvendig for å sikre ordnet handel på markedet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader.

Vurdering

Rettsakten må tas inn i norsk rett som sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)4389
Rettsaktnr.: 2017/588
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU
Celexnr.: 32017R0588

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen