Vet - import levende dyr/fersk kjøtt - bovin tuberkulose NZ - MKS Paraguay - def. Israel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/604 av 16. april 2015 om endring av vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 som angår dyrehelsemessige krav vedrørende bovin tuberkulose i helsesertifikatene BOV-X og BOV-Y og av opplysningene om Israel, New Zealand og Paraguay på listene over tredjeland, tredjelandsområder og deler av disse, hvorfra innførsel til EU av levende dyr og fersk kjøtt tillates

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/604 of 16 April 2015 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards animal health requirements for bovine tuberculosis in the models of veterinary certificates BOV-X and BOV-Y and the entries for Israel, New Zealand and Paraguay in the lists of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of live animals and fresh meat is authorised

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 17.04.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU den 5. mars 2015 og publisert på OJ den 17. april 2015.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I og II av forordning (EU) nr. 206/2010. Vedlegg I angår import av levende dyr. Del 1 av vedlegg I omfatter tredjelandslister hvorfra det tillates import av levende dyr. Del 2 av vedlegget omfatter helsesertifikater som skal brukes ved slik import. Vedlegg II angår import av ferskt kjøtt. Del 1 av vedlegg 2 omfatter tredjelandslister hvorfra det tillates import av ferskt kjøtt.

Bakgrunnen for endringene i vedlegg I er at overvåkningsprogrammet for bovin tuberkulose i New Zealand nå er anerkjent av EU i henhold til direktiv 64/432/EØF. Klassifiseringen «C2» i New Zealands overvåkningsprogram, tilsvarer offisiell fristatus for bovin tuberkulose i EU. Dette medfører at oppføringen for New Zealand endres i del I av vedlegg I. Referansene til New Zealand endres også tilsvarende i helsesertifikatene BOV-X og BOV-Y i del 2 av vedlegg I.

Bakgrunnen for endringene av del 1 av vedlegg II er endret status for Paraguay når det gjelder munn- og klauvsjuke. Siste utbrudd av sykdommen i landet var i januar 2012. EU’s inspeksjoner i landet og innsendt dokumentasjon fra landets myndigheter er tilfredsstiller kravene for fristatus. Dette medfører en endring av oppføringen for Paraguay i vedlegg II del 1.

Det legges også til en spesifikasjon til oppføringen av Israel i vedlegg II del 1. Her føres det opp en fotnote som sier at Golan høyden, Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem ikke faller inn under definisjonen staten Israel.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/604/EU
Celexnr.: 32015R0604

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 18.04.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 20.04.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker