Vet - Litauen fri for bovin tuberkulose

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/567 av 7. april 2015 om endring av vedlegg I til beslutning 2003/467/EF som angår erklæring av Litauen som en offisielt tuberkulosefri medlemsstat når det gjelder storfe besetninger

Commission Implementing Decision (EU) 2015/567 of 7 April 2015 amending Annex I to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Lithuania as an officially tuberculosis-free Member State as regards bovine herd

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 5. mars 2015 og ble publisert i EU's official Journal den 9. april 2015.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer kapittel I i vedlegg I av beslutning 2003/467/EF, som listefører medlemsstater som er erklært frie for bovin tuberkulose i storfebesetninger. Litauen oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 64/432/EF, og erklæres derfor fri for sykdommen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/567/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/467/EF
Celexnr.: 32015D0567

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.04.2015
Frist returnering standardskjema: 24.04.2015
Dato returnert standardskjema: 24.04.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.07.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 175/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.07.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker