Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid-pt14-UK

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2015/1751 av 29. september 2015 om betingelser knyttet til godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon henvist av Storbritannia i overensstemmelse med artikkel 36 i Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision 2015/1751 of 29 September 2015 on the terms and conditions of the authorization of a biocidal product containing bromadiolone referred by the United Kingdom in accordance with Article 36 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products.

Sammendrag av innhold

Firmaet Rentokil Initial 1927 plc har søkt Tyskland om gjensidig godkjenning av et rottemiddelprodukt godkjent av Storbritannia som inneholde det aktive stoffet bromadiolon. Det aktuelle produktet er siden gjensidig godkjent av andre land, deriblant Norge. Tyskland hadde innsigelser i forhold til noen få punkter i godkjenningen av produktet som de mente ikke ikke var oppfylt gjennom godkjenningen. Ved beslutningen stadfestes det at det aktuelle produktet oppfyller kravene i henhold til artikkel 19(1)(b)(i) i forordning (EU) nr. 528/2012. Tysklands innsigelser tas ikke til følge.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1751
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32015D1751

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2015
Frist returnering standardskjema: 02.10.2015
Dato returnert standardskjema: 02.10.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.12.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 302/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.09.2015
Høringsfrist: 30.10.2015
Frist for gjennomføring: 12.12.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 12.12.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.12.2015

Lenker

Til toppen