POPs/Annex I/SCCP

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2030 av 13. november 2015 om endring av vedlegg I til Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter

Commission Regulation (EU) 2015/2030 of 13 November 2015 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.08.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakten ble publisert i EU-registeret 13. juli 2015. Rettsakten ble vedtatt 13. november 2015.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter (POPs) gjennomfører beslutninger i Stockholmkonvensjonen (global) og i Langtransportkonvensjonen (regional). POPs-forordningen inneholder bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling som omfattes av kravene i Stockholmkonvensjonen og Langtransportkonvensjonen. På det 27. møtet i Executive Body i Langtransportkonvensjonen i 2009 ble kortkjedete klorparafiner (SCCP) utpekt som persistent organisk miljøgift. SCCP ble tilføyd protokollen med sikte på utfasing, men med to unntak; til bruk som flammehemmende middel i transportbånd i gruveindustrien eller i fugemasse til demninger og diker. Unntakene skulle imidlertid vurderes så snart egnede alternativer var tilgjengelige. Det foreligger egnede alternativer til anvendelse av SCCP i bruk som flammehemmende middel i transportbånd i mineindustrien eller i fugemasse til demninger og diker, og aktuelle bransjer har selv utfaset aktuell bruk i Norge og i EU. Unntak for disse bruksområdene vil derfor nå utgå ved forordning (EU) 2015/2030. Denne forordningen innfører også en konsentrasjonsgrense på 0,15 vektprosent av SCCP i produkter fordi alternativene MCCP (mellomkjedete klorparafiner) og LCCP (langkjedete klorparafiner) inneholder små mengder SCCP som «forurensning».

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 850/2004 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 ved EØS-komitebeslutning nr. 107/2007. Forordning (EF) nr. 850/2004 er gjennomført i produktforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordning (EU) 2015/2030 er ikke vurdert til å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling. Det var ikke særskilte kommentarer til utkastet knyttet til høring.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2030
Basis rettsaktnr.: 0850/2004
Celexnr.: 32015R2030

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2015
Frist returnering standardskjema: 18.11.2015
Dato returnert standardskjema: 18.11.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 19/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.09.2015
Høringsfrist: 26.10.2015
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 06.02.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.02.2016

Lenker