VET - ASF Baltiske land

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1405 av 18. august 2015 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater, gjelder Estland, Latvia og Litauen. (meddelt under nummer C(2015) 5912)

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1405 of 18 August 2015 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States, as regards the entries for Estonia, Latvia and Lithuania (notified under document C(2015) 5912)

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.08.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til utforming av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha høy risiko for afrikansk svinepest og det gis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene. Landområdene med høy sykdomsrisiko deles i soner nummerert fra 1 til 4 etter forekomsten av sykdom hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd.

Denne rettsaken endrer beslutning 2014/709/EU. Vedlegg I listefører og klassifiserer områder med utbrudd eller funn av tilfeller med afrikansk svinepest. Vedlegget endres. Dette for å være oppdatert med sykdomssituasjonen i Latvia, Litauen og Estland.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i beslutning (EU) 2015/1405 er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listet i vedleggene. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Beslutning (EU) 2015/1405 medfører derfor ingen endring av norsk rett. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets sider, se link under "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten ansees som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/1405
Celexnr.: 32015D1405

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 19.08.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 21.08.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker