kommisjonsforodning om veiledende kompendium mv. for miljøøkonomiske regnskaper

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/2174 av 24. november 2015 om det veiledende kompendium over miljøvennlige varer og tjenester, formatet for datainnberetnig for europeiske miljøregnskaper og de nærmere retningslinjer for, strukturen i og hyppigheten av kvalitetsrapportene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2174 of 24 November 2015 on the indicative compendium of environmental goods and services, the format for data transmission for European environmental economic accounts and modalities, structure and periodicity of the quality reports pursuant to Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council on European environmental economic accounts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2015

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 om miljøøkonomiske regnskaper endret ved forordning (EU) nr. 538/2014 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.
Formålet med forordningen er å synliggjøre miljøaspektet som følge av økonomisk aktivitet. Forordningen omfattet fra starten moduler for henholdsvis næringsfordelte utslipp til luft, næringsfordelte miljørelaterte skatter fordelt etter økonomisk aktivitet og materialstrømmer i økonomien (materialflytregnskaper). Ved utvidelsen i 2014 ble rapporteringsomfanget utvidet med tre nye moduler: produksjon, eksport, sysselsetting og bruttoprodukt for miljøvennlige varer og tjenester (omtales som EGSS  – Environmental Goods and Services Sector), miljøvernutgifter (omtales som EPEA – Environmental Protection Expenditure Accounts) og produksjon og forbruk av energiprodukter, samt utslippsrelatert energiforbruk (omtales som PEFA – Physical Energy Flow Accounts). Første rapporteringsår for de nye modulene er planlagt å være 2017, og tall for 2014 og 2015 er da rapporteringspliktig.

Den nye forordningen er av teknisk karakter og etablerer den tekniske løsningen for overføring av data til Eurostat og regulerer omfang og hyppighet av kvalitetsrapporter. Det tekniske rapporteringsformatet skal være SDMX. Det skal oversendes årlige kvalitetsrapporter som del av rapporteringene og regler om rapportenes innhold anes viktig for å sende likhet og sammenlignbarhet. Årlig overføring av kvalitetsrapporter i sammenheng med de årlige rapporteringene er en videreføring av dagens rutiner.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge har deltatt i drøftingene av forslaget gjennom deltakelse i flere ulike fora.  Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen medfører behov for enkelte tilpasninger særlig knyttet til teknisk overføringsformat. På sikt vil den nye tekniske løsningen være en mer sikker og ressursbesparende måte å overføre data til Eurostat på. Økonomiske og administrative konsekvenser vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås alminnelig budsjett.

Vurdering

Andre opplysninger

Rettsakten er håndtert i henhold til hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2174
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015E2174

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.11.2015
Frist returnering standardskjema: 30.11.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: