Forsiden

Nye kunngjøringsskjemaer

EU-kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986 av 11. november 2015 som etablerer standardiserte kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser og opphever gjennomføringsforordning 842/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1986 of 11 November 2015 establishing standard forms for the publication of notices in the field of public procurement and repealing Implementing Regulation (EU) No 842/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2015

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten faller under EFTA-Sekretariatets "fast-track" prosedyre.

Sammendrag av innhold

Gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986 av 11. november 2015 inneholder 25 kunngjøringsskjema til bruk for oppdragsgivere som skal kunngjøre sine innkjøp. Skjemaene er delvis videreføring av tidligere skjemaer og delvis innføring av nye, for eksempel til bruk ved kunngjøring av konsesjonskontrakter. Forordningen opphever gjennomføringsforordning 842/2011.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved at kunngjøringsskjemaene vil bli oversatt til norsk og lagt inn i den norske nettbaserte databasen for kunngjøringer av anskaffelser, som ny forskrift om offentlige anskaffelser, ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene og ny forskrift om konsesjonskontrakter viser til.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)1986
Rettsaktnr.: 1986/2015
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1986

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2015
Frist returnering standardskjema: 12.11.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker