Opphevelse av beskyttelsestiltak mot krepsdyr fra Bangladesh

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2260 av 3. desember 2015 om opphevelse av beslutning 2008/630/EF om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr fra Bangladesh, som er beregnet på humant konsum

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2260 of 3 December 2015 repealing Decision 2008/630/EC on emergency measures applicable to curstaceans imported from Bangladesh and intended for human consumption

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.12.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av kommisjonen 3. desember 2015, med ikrafttredelse 8. desember 2015.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever beslutning 2008/630/EF om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr fra Bangladesh som er beregnet på humant konsum. Bakgrunnen for rettsakten 2008/630/EF var høye funn av veterinære legemiddelrester i krepsdyr fra Bangladesh i 2008. Kommisjonen fastsatte da et beskyttelsestiltak med helsesertifikater og fysisk kontroll av produktet før det kunne slippe inn på det europeiske markedet.

Ved kontrollbesøk våren 2015 viste myndighetene i Bangladesh at de hadde fått på plass gode kontrollsystemer og laboratoriekapasitet for å sikre at krepsdyrene er trygge. I løpet av de siste årene har funn av veterinære legemiddelrester i krepsdyr sunket betraktelig.

Opphevelsen av rettsakten er begrunnet i at myndighetene i Bangladesh har fått på plass god kontrollrutiner og at antall funn av legemiddelrester i krepsdyrene har gått ned betydelig, og at kommisjonen vurderer at produktene er trygge slik at regimet i 2008/630 kan oppheves.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever opphevelse av forskrift 26. mai 2011 nr. 554 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr fra Bangladesh til humant konsum.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det har ikke vært noen direkteimport til Norge av dette produktet fra Bangladesh de siste årene og opphevelsen av denne rettsakten vil ikke medføre noen direkte besparelse for Mattilsynet når det gjelder økonomiske eller administrative oppgaver. Men vil kunne spare Mattilsynet for noe arbeid hvis slik import skulle finne sted. For næringen vil opphevelsen av rettsakten aktørene et større marked å kjøpe krepsdyr fra.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet vurderer opphevelsen av beslutning 2008/630/EF som fornuftig og støtter dette. Særlig ettersom myndighetene i Bangladesh har fått på plass gode kontrollrutiner og at det har vær få funn av veterinære legemiddelrester i dette produkter. Opphevelsen vil bidra til at kostnadsnivået for næringen vil reduseres, hvis noe ønsker å importere dette produktet, samt at Mattilsynet vil kunne bruke mer tid på kontroller regulert av annet regelverk. Rettsakten vurderes ikke til å ha noen negativ virkning på folkehelsen.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/2260
Celexnr.: 32015D2260

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 07.12.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker