Såvarer - sortsrenhet oljeraps

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/11 av 5. januar 2016 som endrer vedlegg II i rådsdirektiv 2002/57/EF om handel med såvare av olje- og fibervekster

Commission Implementing Directive (EU) 2016/11 of 5 January 2016 amending Annex II to Council Directive 2002/57/EC on the marketing of seed of oil and fibre plants

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.12.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Rettsakten behandles etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder en endring i vedlegg II i rådsdirektiv 2002/57/EF om handel med såvare av olje- og fibervekster. Direktivet stiller minimumskrav til sortsrenhet. Kravet til sortsrenhet, som har vært minimum 90 %, er endret av to grunner. Den ene grunnen er at kravet ikke reflekterer den spesielle teknikken som produksjon av såvare av hybridsorter innebærer. Det er derfor tatt inn bestemmelser om krav til sortsrenhet for hybridsorter av oljeraps for klasse basis av hunkomponenten og hankomponenten, henholdsvis minimum 99,0 % og 99,9 %. Det er også behov for å endre kravene til sortsrenhet for andre oljerapssorter enn hybridsorter. Dette for å tilpasse EUs krav til OECDs Seed Scheme. Kravet til sortsrenhet for høstraps, klasse sertifisert vil som tidligere være 90 ,0 %, mens det for vårraps er fastsatt til 85 %. Siste frist for å ta i bruk de nye kravene er 1. januar 2017.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten  krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052  om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Vi kan ikke se noen horisontale utfordringer med rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/11/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/57
Celexnr.: 32016L0011

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2016
Frist returnering standardskjema: 21.01.2016
Dato returnert standardskjema: 21.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 72/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2016
Høringsfrist: 15.06.2016
Frist for gjennomføring: 01.01.2017
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker