Vet - AI beskyttelsestiltak, forlengelse

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2225 av 30. november 2015 om endring av beslutning 2005/734/EF, 2006/415/EF og 2007/25/EF og gjennomføringsbeslutning 2013/657/EU som angår deres gyldighetsperiode

Commission Implementing Decision (Eu) 2015/2225 of 30 November 2015 amending Decisions 2005/734/EC, 2006/415/EC and 2007/25/EC and Implementing Decision 2013/657/EU as regards their period of application

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.12.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert på OJ. Den trer i kraft i EU den 3. desember 2015.

Sammendrag av innhold

Rettsakten foreslår forlengelse av gyldighetsperioden for en rekke rettsakter som dreier seg om beskyttelsestiltak mot aviær influensa. Beslutningene 2005/734/EU, 2006/415/EU, 2007/25/EU og 2013/657/EU er alle gyldige til 31. desember 2015. Fra slutten av 2014 har det vært flere utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) Europa, Asia, Afrika og Nord-Amerika. Epidemiologiske undersøkelser gir sterke indikasjoner på at tamfugl ofte er smittet fra villfugl. Dagens epidemiologiske situasjon med et økende antall utbrudd og stor geografisk spredning av HPAI medfører at denne sykdommen fortsatt er en trussel mot folke- og dyrehelsa i EU og EØS. Med bakgrunn i dette foreslås det å forlenge gyldigheten til de ovenfor nevnte rettsaktene til 31. desember 2017.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutning 2005/734/EU er gjennomført i forskrift 05. desember 2005 nr. 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.

Beslutning 2006/415/EU er gjennomført i forskrift 03. juli 2007 nr. 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Beslutning 2007/25/EU er gjennomført i forskrift 23. januar 2006 nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland.

Beslutning 2013/657/EU er gjennomført i forskrift 16. september 2008 nr. 1022 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Sveits.

Alle disse forskriftene er fastsatt uten noen opphevelsesdato. Det vil derfor ikke være nødvendig å gjøre noen rettslige endringer på bakgrunn av denne rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2225/2015
Celexnr.: 32015D2225

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.12.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 03.12.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.12.2015

Lenker