Delvis gjennomføring av 519/2013, basert på forenklet prosedyre

Kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2013 av 21. februar 2013 om endring av visse forordninger, beslutninger og vedtak på områdene fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, etableringsrett og adgang til å yte tjenester, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk, næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plantehelsepolitikk, fiskerier, transportpolitikk, energi, beskatning, statistikk, sosialpolitikk og sysselsetting, miljø, tollunion, forbindelse med tredjestater samt utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, som følge av Kroatias tiltredelse, deler av rettsakten

Commission Regulation (EU) No 519/2013 of 21 February 2013 adapting certain regulations and decisions in the fields of free movement of goods, freedom of movement for persons, right of establishment and freedom to provide services, company law, competition policy, agriculture, food safety, veterinary and phytosanitary policy, fisheries, transport policy, energy, taxation, statistics, social policy and employment, environment, customs union, external relations, and foreign, security and defence policy, by reason of the accession of Croatia, partly incorporation

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.02.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.04.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 21. februar 2013, med ikrafttredelse 1. juli 2013.

Rettsakten ble først en forpliktelse for EFTA-statene etter at Kroatia ble en del av EØS-samarbeidet ved inntreden i EØS-avtalen våren/sommeren 2014.

Sammendrag av innhold

Rettsakten, forordning (EU) nr. 519/2013 inneholder en lang rekke med endringer til diverse rettsakter i forbindelse med Kroatias inntreden i EU. Denne rettsakten er også en del av en pakke med nødvendige endringer til EU-rettsakter som er en del av EØS-avtalen; "Supplementary Package on Adaptions Required by Reason of Accession - 2014 EEA Enlargement".

Flere av de nødvendige endringene til EØS-regelverket er gitt etter rettsakter som går etter forenklet prosedyre. Noen av disse rettsaktene er også nevnt i forordning (EU) nr. 519/2013, men de er ikke omfattet av "Supplementary Package".

Disse rettsaktene medfører ikke noen vesentlige endringer i det norske forskriftsverket, men bare presiserer og oppdaterer regelverket i forhold til at Kroatia nå skal anses som en EØS-stat.

Disse fem forenklet prosedyre rettsaktene nevnt i 519/2013 er endringer til:

- vedtak 2004/211/EF,

- vedtak 2006/168/EF,

- forordning (EF) nr. 25/2007,

- forordning (EF) nr. 798/2008, og

- beslutning 2011/630/EU​

Endringene består i at Kroatia fjernes fra listene over tredjestater og fremhever det at Kroatia nå skal anses som en EØS-stat.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i følgende forskrifter:

- forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater

- forskrift 23. januar 2006 nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland

- forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd

- forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien

- forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser, annet enn at handelen med de omfattede dyreartene vil gjøres enklere ved at Kroatia nå er ansett som en EØS-stat.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten fjerner Kroatia som tredjestat i alle disse fem rettsaktene og er en opprydding av regelverket i forbindelse med Kroatias inntreden i EØS-avtalen.

Mattilsynet anser rettsakten, som endrer rettsaktene 2004/211, 2006/168, 25/2007, 798/2008, 2011/630, som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Fastsettelsesforskriften omfatter hele Kroatia-pakken.

For enkelhetens skyld fastsatte man de fleste rettsaktene angående Kroatia-utvidelsen i nevnte forskrift, dette omfatter også endringer de fem nevnte rettsakter som gikk etter forenklet prosedyre (endringene av rettsaktene 2004/211, 2006/168, 25/2007, 798/2008, 2011/630​).

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 519/2013
Celexnr.: 32013R0519

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.09.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 17.09.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker