Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lisens for jernbaneforetak

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/171 av 4. februar 2015 om visse forhold ved fremgangsmåten for å utstede lisens til jernbaneforetak

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/171 of 4 February 2015 on certain aspects of the procedure of licensing railway undertakings

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 4. februar 2015, og publisert i EU-tidende 5. februar 2015. Den trer i kraft 16. juni 2015, hvilket er samme dag som gjennomføringsfristen for direktiv 2012/34/EU.

Forordningen er til vurdering i EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/171 av 4. februar 2015 om visse forhold ved fremgangsmåten for å utstede lisens til jernbaneforetak (forordningen) ble publisert i EU-tidende 5. februar 2015. Den inneholder enkelte bestemmelser om fremgangsmåten for utstedelse av lisens for jernbaneforetak.

Ordningen med lisens for jernbaneforetak har vært gjeldende siden sektoren ble omstrukturert på 1990-tallet. Forordningen er gitt for å gi harmoniserte bestemmelser om saksbehandlingen, og oppstiller et felles skjema som skal brukes av den lisensutstedende myndigheten. Vilkårene for å få lisens fremgår av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde. Artikkel 17(5) i direktivet gir Kommisjonen myndighet til å fastsette slike bestemmelser som fremgår av forordningen.

Forordningen inneholder regler om saksbehandlingsfrister og hvilken dokumentasjon som kan kreves av den lisensutstedende myndigheten. Den stiller også krav til hvordan dekning for erstatningsansvar osv. skal dokumenteres, og vedlegg II angir et standardskjema for bankgarantien eller forsikringen som kan brukes til dette. Videre skal modellen i vedlegg I brukes ved utstedelse av lisensen. Hvis lisensutstedende myndighet krever inn saksbehandlingsgebyr, skal dette beregnes på en ikke-diskriminerende måte. Forholdet til sikkerhetssertifikater er beskrevet i artikkel 6, slik at ikke saksbehandlingen skal blandes sammen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

I Norge er det krav om lisens i jernbaneforskriften kapittel 5. Direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen, men det antas å kunne skje i løpet av vinteren eller våren 2015, under forutsetning av Stortingets samtykke. I forbindelse med forberedelsen av gjennomføringen av direktivet i norsk rett, foreslår samferdselsdepartementet å videreføre kravene til lisens i en egen forskrift, sammen med krav til sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak og sikkerhetsgodkjenning for infrastrukturforvalter. Bestemmelsene i forordningen vil supplere både de nåværende og foreslåtte kravene til lisens. Departementet foreslår at forordningen gjennomføres i norsk rett i den nye "lisensforskriften".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kravene som fremgår av forordningen vil ikke medføre noen strengere krav enn det som allerede følger av norsk lovgivning og praksis på området. Det er i dag Statens jernbanetilsyn som er lisensutstedende myndighet. Innføring og bruk av et standardisert skjema vil kunne bidra til visse administrative besparelser for jernbaneforetak og Statens jernbanetilsyn. Innføring av harmoniserte saksbehandlingsregler for lisens vil bidra positivt til likere etableringsvilkår for jernbaneforetak innenfor EØS.

Sakkyndige instansers merknader

Samferdselsdepartementet har deltatt i arbeidsgruppen under SERAC-komiteen som har jobbet frem utkastet til forordning.

Departementet inkluderer forordningen i høringen som omfatter gjennomføringen av direktiv 2012/34/EU i ny jernbaneforskrift og ny lisensforskrift.

Vurdering

Forordningen inneholder ingen nye krav eller forpliktelser overfor private, og antas å gi visse administrative besparelser. Den kan gjennomføres i norsk rett ved forskrift som fastsettes av samferdselsdepartementet.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0171
Basis rettsaktnr.: 2012/34/EU
Celexnr.: 32015R0171

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.05.2015
Dato returnert standardskjema: 09.03.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen