Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddel - Substitusjon

Kommisjonens gjennomføringsfrordning (EU) 2015/408 av 11. mars 2015 om gjennomføring av artikkel 80(7) til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og etablering av en liste over kandidater for substitusjon

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/408 af 11. marts 2015 on implementing Article 80(7) of Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market and establishing a list of candidates for substitution

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.02.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.03.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" og vedtatt i januar 2015. Rettsakten ble  publisert i Official Journal of the European Union 12.03.2015. Forordning (EU) nr  1107/2009 ble tatt inn i EØS avtalen med forbehold om Stortingets godkjennelse 30.september 2014.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

217/2015Sammendrag av innhold

 Aktive stoffer blir identifisert som kandidater for substitusjon hvis de oppfyller ett eller flere kriterier fastsatt i punkt 4 i vedlegg II til forordning ( EF) nr 1107/2009 .

—  dets ADI, ARfD eller AOEL er betydelig lavere enn for de fleste godkjente aktive stoffer i stoffgruppene/brukskategoriene,

—  det oppfyller to av kriteriene for å betraktes som et PBT-stoff,

—  de kritiske virkningene av stoffet er av en slik art (f.eks. utviklingsnevrotoksiske eller immuntoksiske virkninger) at de i kombinasjon med bruks-/eksponeringsmønstrene innebærer at bruken, selv med svært strenge risikohåndteringstiltak (f.eks. fullgodt personlig verneutstyr eller svært store buffersoner) kan gi grunn til bekymring, f.eks. i form av en høy potensiell risiko for grunnvannet,

—  det inneholder en betydelig andel ikke-aktive isomerer,

—  det er klassifisert eller skal klassifiseres som kreftframkallende stoff i kategori 1A eller 1B i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1272/2008, dersom stoffet ikke er utelukket i samsvar med kriteriene fastsatt i nr. 3.6.3,

—  det er klassifisert eller skal klassifiseres som reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 1B i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1272/2008, dersom stoffet ikke er utelukket i samsvar med kriteriene fastsatt i nr. 3.6.4,

—  dersom det på grunnlag av en vurdering av fellesskapsretningslinjer eller internasjonalt omforente retningslinjer for forsøk eller andre tilgjengelige opplysninger, som er gjennomgått av Myndigheten, anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan forårsake skadevirkninger hos mennesker, dersom stoffet ikke er utelukket i samsvar med kriteriene fastsatt i nr. 3.6.5.


I henhold til artikkel 80 ( 7 ) i forordning (EF ) nr 1107/2009 skal  kommisjonen etablere en liste over stoffer som inngår i vedlegg I til direktiv 91/ 414 / EØF, og som oppfyller kriteriene for substitusjon. Også stoffer som er godkjent i henhold til forordning (EF ) No 1107/2009 i henhold til overgangsbestemmelsene i artikkel 80 ( 1) er på listen. Listen over stoffer som alt er identifisert følger som vedlegg til denne forordningen. For søknader sendt før 1. august 2015 vil ikke listen bli lagt til grunn.

Listen omfatter foreløpig ikke alle stoffer med hormonhermende egenskaper da kriteriene for disse stoffene ikke er ferdig utarbeidet. Det er utarbeidet en retningslinje som beskriver prosedyren for utfasing hvor MS tar hensyn til resistensproblemetikken.

Merknader

Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene.

Rettslige konsekvenser:

Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012.   Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye forskriften.

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Reglene for substitusjon er alt etablert i forordning (EU) 1107/2009, og det at de nå lages en liste over stoffene vil ikke føre til ytterligere økonomiske og administrative konsekvenser enn det som er beskrevet for forordning (EU) 1107/2009.   Kriteriene i EU regelverket for identifisering av aktive stoffer som er kandidater for substitusjon, er på de fleste punkter likt det som har blitt praktisert i Norge.  En rekke av de stoffene som er på listen er allerede substituert i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0408
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32015R0408

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.01.2015
Frist returnering standardskjema: 21.04.2015
Dato returnert standardskjema: 24.03.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 217/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.09.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen